Эл коршалавшылардынъ аналарын оьрметлеп

Ногай уьлке танув музейинде ана куьнине рас барып, янъыларда согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларынынъ аналары ман йолыгыс оьтти. Оны «Ногайский район» МР администрациясы эм район Хатын-кызлар совети уйгынладылар. Шарады район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева ашып юритти. Йолыгыста «Национальный музей РД им. А.Тахо-Годи» ДР ГБУ-нинъ алдышы юрисконсульты, Россия Юристлер ассоциациясынынъ агзасы Абдулмеджид Ахмедханов, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов, Афганистанда оьткен согысынынъ ветераны Руслан Камалов, согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларынынъ аналары Сыйлыхан Оразниязова, Боранбике Сариева, Гульфира Абдулбариева, София Койлубаева, Саниет Елманбетова, Ногай район еринде орынласкан аьскер боьлигининъ куллыкшы-кызлары эм баскалар ортакшылык эттилер.
Шарады ашаятып, Асият Манкаева элимиздинъ япсарларын коршалап турган аьскершилер аналарына савлай Россия савбол айтатаганын белгиледи. Сонъ Абдулмеджид Ахмедханов аналардынъ юреклерин кайдай йылы соьзлер айтса да, рахатландырып болмаягын билдирди: «Аьр бир тел согувды эситип, балам ман байланыслы авыр хабар болып коймасын деп, тынышсызланасыз. Спецоперациясын Россия басламаган болса, согыс бизим ерде болаяк эди. Оькинишке, коьбиси оны анъламайдылар. Сиз анълаганлар сырасында, сиз увылларынъыздынъ эрлик карарын коьтергишлегенсиз. Аналар юреклери мен – увылларынынъ, олар болса – сизинъ касынъызда. Тел согып соьйлесенъиз, дайым да бизим Эл коршалавшыларга ийги хабарлар айтынъыз, ийги янъылыклар ман боьлисинъиз. Сизинъ йогары коьнъилинъиз оларды канатландырар».
Оннан сонъ хатын-аналарга коьп йылы соьзлер Хамидулла Саитов багыслады. Ол аналарга шынты йигитлерди эм патриотларды тербиялап оьстиргенлери уьшин уьйкен савбол айтты. Солай ок шара барысында Руслан Камалов аналарды коьтергишлеп, Афганистан еринде кайтип олар командованиединъ борышларын толтырганлары акында кызыклы хабарлады.
Тагы да бу куьн Эл коршалавшылардынъ аналарын уьлке танув музейининъ етекшиси Каирбек Бальгишиев, согыс спецоперация катнасувшысынынъ атасы Алимхан Елманбетов, район орталык китапханасынынъ куллыкшысы Сапихан Курпаева байрам ман кутладылар. Диана Сариева толы болмаган мобилизация бойынша Элин коршалавга кеткен аданасына багыслап язган ятлавын йыйылганлардынъ юреклерине тийдирип окыды. Аналар атыннан бек ярасык соьзлер айтты Саниет Елманбетова. Окувшы Меседу Караева ятлав окыды, а Асель Янакаева аьскершиге оьзи язган хатты окып конакларга эситтирди. Бу куьнги йолыгыстынъ ийгилигин Ногай патшалык оркестрининъ куллыкшысы Арслан Туркменбаевтинъ йырлар йырлавы арттырды. Шара сонъында баьри аналарга да савкатлар тапшырылды.
Ана куьнине багысланып уьлке танув музейинде озган шара йылы аьлде, берекетли сыпыра тоьгерегинде оьтти. Асият Бадиевна Ногай район администрациясына байрамды озгарувда карыж яктан ярдамы эм «Mood» кафесининъ куллыкшысына хатын-аналарга зияпетлер аькелгени уьшин разылыгын билдирди.
Н.Кожаева.