Эл коршалавшылардынъ аьеллеринде конакта

Халклар ара балаларды коршалав куьнинде Район Йыйынынынъ депутаты Амирбек Арунов, Ногай район администрация ислери мен етекшилевши Насипхан Джумаева, Дагестан Республикасынынъ Ямагат палатасынынъ агзасы, Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева согыс спецоперациясынынъ катнасувшылары, эки агали-инили Руслан эм Ислам Абдулбариевлер аьеллеринде конакта болдылар. Агали-инили Абдулбариевлер мобилизация бойынша кеткенлер, буьгуьнлерде Донбасста согыс урыслары юрген ерде боладылар. Асият Манкаевадынъ белгилевине коьре, яс ердеслеримиздинъ аьеллеринде тунъгышлары тувганлар.
– Буьгуьнлерде биз энъ кишкейлеримизди Халклар ара балаларды коршалав куьни мен кутлап, оларга савгалар тапшырып, согыс спецоперациядан тез болып кайтып оьз кызларын кушаклаганын йорадык, – деди.
Агали-инили Абдулбариевлер уьйде оларды ата-анасы, ян косаклары, кардаш- тувганлары саклайтаганларын биледилер. Атайы ман тетейине, элбетте, унык кызлар – таьвесилмес суьйиниш. Эм, элбетте, аталары да аьелдеги косымга бек куванадылар. Эндиги оларды уьйде янъы тувган кызлары да саклайдылар. Сол зат ердеслеримизге уьйге Енъуьв мен кайтпага уьйкен эм маьнели себеп болады.
Э.Кожаева.
Суьвретте: шарадан коьринис.