Эл коршалавшылар аьеллерине коьмек

Ногай район администрациясында район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкаповтынъ етекшилиги мен мобилизация бойынша шакыртылган ясларымыздынъ аьеллерине коьмек этуьв бойынша район Штабынынъ янъыларда оьткен кенъесинде согыс спецоперациядынъ борышларын толтыраятып, ян берген Вячеслав Максидовтынъ анасынынъ эм СВО катнасувшысы Солтанбий Балдиевтинъ анасынынъ аьризелери каралды.
Вячеславтынъ анасы Е.Чичинадзе онынъ аьели авыр аьлге калганга коьре, материаллык яктан коьмек тилейди. Солтанбийдинъ анасы К. Балдиева турак уьй-коммуналлык буйымлары ман пайдаланганы уьшин, болган 17501 маьнет акша борышын яппага коьмек тиледи. Соьйтип, Штаб агзалары бир тавыста Е.Чичинадзеге 50 мынъ маьнет акша тапшырылувына, солай ок К. Балдиевадынъ да тилеги толтырылувына макул болдылар.
Шара барысында Баймагомед Ярлыкапов озган юма оьткен Штаб кенъесинде Ногай район еринде орынласкан аьскер боьлигине ярдам этуьв уьстинде сорав каралганын йыйылганлардынъ эсине салды. Солай ок ол белгиленген аьскер боьлигининъ командирининъ исин кесек заманга юритуьвши С.Сафронов Ногай район администрациясына 10 материаллык-техникалык амаллар – АПК, солай ок напряжение стабилизаторын тапшырганлары уьшин разылыгын билдиретаганын айтты. Аьскер боьлигине Штаб агзалары 45 мынъ маьнет акша карыжламага токтасканлар.
Ногай район администрациясында район аькимбасынынъ орынбасары тагы да бир сорав коьтерди. Ол Афган согысында, Чернобыльда болган баьле-казадынъ калдыкларын тайдырувда катнасканларга Ф.Капельгородский паркында салынган эстеликли белгилердинъ касына СВО катнасувшыларына да белги салув бойынша йыйылганлар ман маслагатласты.
Шара сонъында Ногай район администрациясынынъ ислери мен управляющийининъ куллыгын юритуьвши Зухра Аджиманбетова Хатын-кызлар байрамына согыс спецоперациясынынъ борышларын толтыраятып, ян берген аьскершилердинъ аналарын оьрметлев мен байланыслы шарасын озгарув акында айтты.
Н.Кожаева