Эмлев сапатлыгы ийгиленеди

Янъыларда район орталык больницасынынъ стационарында физиотерапевтлик кабинет ашылды.
Мундай кабинетте оьтетаган физиотерапевтлик процедуралар аьдем шаркынынъ эм туьрли муьшелерининъ авырувларын эмлевде коьмекши амаллар эсабында кенъ кулланылады. Олар аьдемге операция этилгеннен сонъгы болжалда эм, кайдай болса да авырувдан яде каьтеленуьвден сонъ эмленип, савлыгын беркиткен болжалда кулланылады.

Физиотерапия аркасы ман эмленуьв сапатлыгы оьседи, авырувдан сав болув болжалы да тезлик пен оьтеди.
Ногай район орталык больницасы энъ кенъ кулланылатаган эм керекли физиотерапевтлик процедуралар озгарувга эп беретаган аьлиги заманга келисли янъы аппарат амаллары ман яракланган. Солардынъ арасында – магнитотерапия оьткеруьвде кулланылатаганлар. Магнитотерапия – ол эмленуьв магнит поле негизинде оьткерилетаган физиотерапиядынъ кеби, каьтеленуьвден сонъ, неврологиялык эм юрек маразларыннан, кол-аяк тармагынынъ авырувларыннан эмленуьвде кулланылады.
Стационарда бу кабинеттинъ аьрекетлиги аркасында мунда яткан авырувлыларга онъайлы эм ийги аьллерде эмленмеге эп болады, врачлар болса оьткеретаган терапия сапатлыгын ийгилендирмеге эм тийисли эмленуьв сырагыларга етиспеге боладылар.