Энергетика тармагы янъыртылады

Дагестан Республикасында электричество куваты яктан йойымларды тоьменлетуьв бойынша туьзилген программа эсабында баьри районларда да электроярыкты эсаплав алатларын авыстырув ислери оьткерилеек.

Программадынъ регламенти мен келисли аьлде, ол эки кезекке боьлинип яшавга шыгарылаяк. Бириншиси 2019-ншы йылга каратылган эм сога проектлерди тергев, аьзирлев эм толтырув ислери киргистилген. Сырагысында проектлер патшалык тергев органлары ман беркитилеек. Аьлиги заманда электроалатларды шешип алув эм соларды геодезиялав ислерининъ экваториаллык кезеги оьтип турады.

Экинши кезектинъ барысында республика бойынша 277 мынъ электроярыкты эсаплав алатлары авыстырылаяк, 400 янъы трансформатор станциялары салынаяк, 5,5 мынъ шакырымга ювык электроярык линиялары ярастырылаяк эм курылаяк. Айтылган программады яшавга шыгарувдынъ сырагысында электроярыктынъ келуьви эм кулланувы артыннан тергев эм эректе турып эсаплав тармагы аьрекет этип баслаяк, олай дегени, савлайы дагестан энергетика тармагы цифровой кебине коьширилеек.

Бу программа Россия Федерациясынынъ Оькимети атыннан РФ Энергетика министерствосы йиберетаган инвестиционлык карыжлары (11 миллиард маьнетке ювык акша) аркасы ман яшавга шыгарылады.

Сол ок куллыклар республика санында бизим Ногай районы еринде де оьткерилееклер. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ айтувы ман, баьриси ювыктагы йылларда район бойынша 500 миллион маьнеттен артык карыждынъ аркасы ман баьри авылларда да энергетика тармагынынъ эскирген алатлары янъыларына авыстырылаяк. Сол ислер ювык арада басланадылар, эм баьриси быйыл ишинде Ногай районынынъ энергетика тармагын янъыртув бойынша 115 миллион маьнет акшадынъ куллыклары яшавга шыгарылмага каралады. Сондай ислердинъ сырагысында район авылларынынъ электроярык пан канагатланувы коьп ягыннан ийгиленер деген сенимлик бар.

Бизим хабаршы.