Энергетиклерге сый этилди

Ногай район администрациясында Энергетик куьни мен байланыста шатлыклы йыйын болып оьтти. Йыйында Ногай РЭС айырым куллыкшыларына исте етискен уьстинликлери уьшин Сый грамоталары тапшырылды.

Йыйынды Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов ашты эм юритти. Ол 22-нши карагыс айында элимиз бойынша энергетиклердинъ ис байрамы – Энергетик куьни белгиленетаганын билдирди. Сондай шатлыклы куьн мен байланыста ол район аькимбасы Мухтарбий Аджековтынъ эм оьзининъ атыннан район энергетика бу тармактынъ баьри куллыкшыларын да ис байрамы ман кутлады.
– Энергетиклер куллыгы элимизге энъ кереклилердинъ бириси, неге десе олардынъ кеше-куьндиз аьрекети мен яшавымызды онъайлы этуьвши электроярыгы бериледи. Быйыл казан айында эки юма узагында куьшли давыл еллер эскенде, уьйлеримизде бир куьн де электроярык соьнмеди. Биз бу затка тамаша этпей болмадык. Ол зат бизим энергетиклердинъ куьш салувы, оьз ис борышларын намыслы толтырувы аркасында болдырылды. Ызгы заманларда районымыздынъ энергетика тармагында ийги ягына уьйкен туьрленислер болып туры. Ол зат республика оьлшеминде Ногай РЭС ис аьрекети йогары оьлшемде бааланувын шайытлайды, – деп белгиледи Баймагомед Ярлыкапов.
Район аькимбасынынъ орынбасары Ногай РЭС етекшиси Рамиль Муслимовка эм ис коллективке разылык билдирди.
Муннан сонъ, ол Ногай район администрациясынынъ аькимбасы атыннан бир хыйлы энергетиклерге Сый грамоталарын тапшырды. Савгаланганлар арасында – Червленные Буруны авыл производстволык участогыннан Марат Абдулжалиев, Магомед Асланов, Терекли-Мектеб участогыннан Камиль Атангулов, Камиль Оразалиев, Нурадил Акманбетов эм коьп баскалар.
Соны ман бирге Баймагомед Ярлыкапов «Россети Северный Кавказ» Даг- энерго филиалынынъ директоры Магомед Абдурашидовтынъ атыннан район энергетиклери Набиюла Кадиловка, Камиль Оразалиевке, Мурза Мавлимбердиевке, Гульнара Кокоевага эм баскаларга Разылык хатлар тапшырды.
Суьвретте: Ногай РЭС куллыкшылары.