Эркинлигимиз уьшин куьреседи

Буьгуьнлерде согыс спецоперациясы юрген заманда бизим уьйкен аьдемшилиги болган йигитлеримиз, аьскершилеримиз эм офицерлеримиз, оьз эрки мен кеткен йигитлеримиз аданаслардай болып, Донбасс аьдемлерининъ куткарувы уьшин, дайым да эркин эм бойсынмайтаган болып калаяк тувган элимиз уьшин, бизим балаларымыздынъ эм уныкларымыздынъ йогарындагы таза аспаны уьшин сондай йогары аьдемшилик сапатларын коьрсетип келедилер. Бу куьнлерде бизим ердеслеримиз согыс спецоперациясы юрген ерде оьзлерин элимиздинъ шынты патриотлары этип коьрсетип, оьзлерининъ ата-бабаларынынъ алал исин тийисли бардырадылар. Олардынъ аьр бириси Элининъ кавыфсызлыгын канагатлавы ман, Аталыгынынъ коршалавына оьз косымын этип келедилер.
Ердесимиз Абдулкерим Алибиевич Мансуров та мине ети айлар согыс спецоперациясы юрген Украина еринде кызмет этеди. Ногай яс Кизляр районындагы Новокрестьяновка авылынынъ (Ямантен) Алиби Курман увылынынъ Тойбике Магомед кызынынъ сыйлы аьелинде тувып-оьскен. Ногай яска атты онынъ атайы Кызыл Юлдыз ордени мен савгаланган Уллы Аталык согысынынъ ветераны Абдулкерим Зеналович Байгишиевтинъ атын бергенлер. Буьгуьнлерде уныгы фронтовик атайынынъ сыйлы атын сый эм оьктемлик пен юритип келеди. Ол Новокрестьяновское авыл орта мектебинде билим алган. Яс окыган ерли мектебти бир неше йыллар бойы онынъ анасы Тойбике Магомедовна етекшилеп келеди. Мектебте окув йылларында ол ийги окувшыларынынъ сырасында болып, мектебтинъ ямагат эм спорт яшавында белсенли катнасып келген. Москва областиндеги энъ аьвелги калаларынынъ бириси Коломнада космические аьскеринде кызмет эткен. Аьскер сырасында аьскершилик борышын уьлгили толтырганы уьшин, Абдулкеримнинъ ата-анасына аьскердинъ етекшилеви атыннан Разылык хатлары келгенлер. Ол оьзининъ аьскерде бирге болган йолдаслары ман байланысын аьли де уьзбей келеди.
Атларды оьстируьв эм олардынъ артыннан карав Абдулкеримнинъ суьйикли аьрекетлерининъ бириси болады. Абдулкерим Терекли-Мектебке Кизляр районыннан атланган атлыларынынъ сырасында да катнаскан. Буьгуьнлерде онынъ суьйикли атлар ман каьрлев аьрекетин иниси Юнус бардырады. Аьскер сырасыннан кайтканнан сонъ, ногай яс оьз авылыннан окытувшы кыз Айганат пан бактысын байлап аьел курады. Мансуровлардынъ курган татым аьелинде эки сылув кызлары Лейла ман Марианна оьсип келедилер. Олар атасын бек сагынадылар эм келуьвин аьсиретли куьтедилер. Украина еринде согыс спецоперациясында Абдулкерим 2022-нши йылдынъ кырк кийик айынынъ 26-ншы куьнинде мобилизация бойынша кетти. Бу куьнлерде Абдулкерим Мансуров оьз аьскершилик борышын Запорож областинде яваплы толтырып келеди.
Айтып озайык, Кизляр районынынъ Новокрестьяновское авылыннан Украина еринде юрген согыс спецоперациясында доьрт аьдемлер ортакшылык этип келедилер. Олар туьрли ерлерде согысып юрселер де, бир-бири мен раса калса, бир авылда яшаган яшавшыларынынъ йолыгысында тувган ери, авылы эм уьйиннен йылы хабарлары ман толадылар. Айтпага, олар коьпте уьйде болмаганлар, тувган ерди, кардаш-ювыкларды, йолдасларды, танысларды сагынганлар. Согыс спецоперация катнасувшысы Абдулкеримди уьйинде онынъ суьйикли атасы Алиби, анасы Тойбике, инилери Юнус, Орак, онынъ ян косагы Айганат, эки суьйикли кызлары Лейла эм Марианна эм ювык кардашлары саклайдылар. Оьз выпускниги мен билим алган мектебинде оны окыткан окытувшылары, окувшылар, авыл яшавшылары оьктемсийдилер, Енъуьв мен аман-эсен уьйине кайтканын куьтедилер.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Абдулкерим Мансуров.