Эрклик мектебин аьр бир яс оьтпеге тийисли

Аьскердеги служба яс аьдемлердинъ сыйлы борышы болады. Ога кеделер бала заманыннан аьзирленеди: спорт пан каьр шегедилер, китаплер окыйдылар. Яслар алдынгы йыллар службасын ийги бардырган ердеслерине тийисли болмага шалысадылар.
Аьлиги элимиз уьшин тыныш болмаган заманда аьскерде куллык этуьвдинъ алдынгы данъкы кайтады. Элимизге коршалавшылары керекли, бу сыйлы ис – Аталыкты коршалавга аьскерде уьйретеди. Оьзек те, элге суьйим аьелде басланады, аналар кишкей заманнан алып оьзининъ увылларында бу сезимлерди тербиялайдылар. Сонъ мектебте окытувшылар, патриотлык шаралар озгарып, эр балаларда бу сезимлерди беркитедилер. Аьел, мектеб эм аьскер элдинъ шынты коршалавшыларын тербиялап аьзирлейдилер.
Аьскерши Денислам Исмаилов Россиядынъ Аьскер сырасына озган йылдынъ караша айында шакыртылган. Ол Коясыл авылынынъ орта мектебин окып тамамлап, Ставрополь патшалык педагогикалык институтынынъ спорт эм физическая культура факультетинде билим алган. Аьли ол Волгоград областинде инженер аьскеринде водолаз ротасында куллык этеди. Денислам бала заманыннан алып бокс пан каьр шеккен, туьрли базласларда енъуьвши де болган.
– Мен окувшы заманымнан алып Россия Аьскеринде службамды бардырув акында мырат эткенмен. Бир де аьскерге бармаспан деп ойламаганман. Аьр бир яс кызмет кылмага керек. Ол – бизим киели борышымыз. Аьскер ясларды коьп затка уьйретеди, бас деп яваплылыкка. Мунда бизде бос заман йок, ама мага аьскер иси бек ярайды. Мен бек коьп янъы дослар таптым, олар ман мен келеекте де байланысты уьзбеекпен. Эл алдында эр борышын толтырмаган ясларга яшавда оьз йолын табув тыныш тувыл, кызмет кылганларга баьри йоллар ашык, – деп службасы акында Денислам хабарлайды.
Денислам – билимли яс. Мектебте алган билими, спорт пан каьр шеккени аьскерде ога бек пайдалы болды. Ол оьз командирине ярдам этеди, аьскер билетлер толтырады. Соны ман бирге аьскершилер мен яратувшылык шаралар уйгынлап озгарады. Бу куьнлерге бизим яс водолаз кеспи бойынша окув программасын тамамлайды, специфика бойынша экзамен берген. Анасы Эльвира аьскер боьлигине барганда, командири Денисламнынъ акында ога коьп мактав соьзлер айткан эм сосындай йигитти тербиялаганы уьшин разылыгын билдирген. Анага увылдынъ акында ийги соьзлер эситуьв бек оьктемли эм суьйинишли. Оьктемсийди Эльвира да оьз увылы ман. Денислам болса, ога эм карындасына дайым тирев болып келеди. Коьп кыйын салган анасынынъ коьнъилине етпеге шалысады. Эрклик мектебин тийислисинше оьтеяткан Денисламга биз келеекте уьстинликлер эм баьри мыратлары толганын йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Д.Исмаилов.