Эрлик калар оьмирлерге

Янъыларда Ногай район орталык китапханасынынъ окув залында, татар шаири, Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы эм ветераны Муса Джалиль тувганлы 115 йыллыгына багысланып, «Эрлик калар оьмирлерге» деп аталган яттан ятлав окув шарасы озгарылды. Белгиленген шарада Кадрия атындагы орта мектебининъ сегизинши класс окувшылары катнастылар.

Белгили шаирдинъ мерекесине багысланып оьткерилген ятлавларды яттан окув шарасында И.Амангазиев, М.Исакаев, А.Явнусов оьз оьнерлерин коьрсетип, савгалы орынларга етистилер эм эстеликли савгалар ман савгаландылар. Олардынъ Муса Джалильдинъ туьрли йылларда язган ятлавларын окув оьнерине китапхана куллыкшылары Сапихан Курпаева, Беризат Бегалиева эм оныншы класс окувшысы Асрет Аджиева белги бердилер.
Шара бек йылы эм ийги аьлде оьтти.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: шара озган шакта савгалав.