Эр аьдемнинъ яваплы борышы

Йыл сайын язлыкта эм куьзде биз ясларымызды Россия Аьскерининъ сырасына йолга саламыз. Аьр бир яс аьдемнинъ яшавында аьскер сырасында борышын толтырув энъ маьнели оьзгерис болып эсинде сакланады. Солай болып, аьскер сырасына йолга салув – ол болаяк аьскершидинъ аьели, кардаш-тувганлары уьшин юректи бек телезиткен мезгил болады. Аталыгы алдында эр борышын толтырув – ол Элининъ, етекшилевининъ эм оьз алдында аьр куьнлик ис эм уьйкен яваплык. Буьгуьнлерде бизим коьплеген ердеслеримиз аьскершилик борышын толтырувда Эл коршалавшысынынъ атын эм сыйын тат тийдирмей саклавда, оьзининъ куллыксуьерлиги мен баскаланувда оьз йолдасларына ярык уьлги болып келедилер. Айтпага, сый, намыс аьскерши уьшин бас баалыкларынынъ бириси болады. Олардынъ аьр кайсысына да онынъ тувган еринде олар, аьскер сырасында кызмет этуьвинде Аталыкты саклавшылар ман, оьз увылларынынъ эрклиги эм йигерлиги мен оьктемсигени бек маьнели.
Ердесимиз Эльдар Атангулов та буьгуьнлерде Россия Аьскерининъ сырасында эр борышын яваплы толтырып келеди. Эльдар Ногай районынынъ Калининаулында Каирбек эм Галима Атангуловлардынъ
куллыксуьер аьелинде ялгыз увыл болып тувып оьскен. Эльдар аьскер сырасында кызмет этпеге барувдан бир заман да коркпады. Ол эрклик мектебин оьтуьвге бала шагыннан алып аьзирлик коьрип баслаган. Спорт пан кызыксынды, дайым ден савлыктынъ кебине уьйкен эс берип келди, берк яс болып оьсти. Калининаул мектебин тамамлап, Георгиевск каласындагы колледжге туьсип, автомеханик шайытламасын колына алды. Норильск каласында коьлик айдавшы болып сулыбын оьстиреди. Эльдарга аьскер сырасына шакыртув кагытынынъ келуьви анъсызлык болмады. Эльдар яшавында маьнели оьзгериске аста-аста аьзирленип келди. Ол эр аьдемнинъ алдында Аталыгы эм халкы алдында ваьлий борыш эм тек шынты яслар сол авыр сынавлар мектебин оьтпеге болатаганын ашык анълайтаган эди.
Эльдар бу йылдынъ курал айыннан алып артиллериалык аьскеринде кызмет этеди.
Янъыларда ердесимиз Эли алдында оьз аьскершилик борышын тийисли толтырмага, онынъ сыйын тазалыкта, мин тийдирмей тутпага, сакламага, Россиядынъ эркинлигин эм бойсынмаслыгын коршаламага антын берди. Биз де ердесимиз кайсы ерде де, не заманда да оьз берген антына алал болып калаягына сеним этемиз.Ясларымызга ата-аналары, кардаш-тувганлары, ердеслери олардынъ аьскер сырасында коьрсеткен етимислери мен оьктемсигендей тийисли кепте эр борышын толтырып, аман-эсен уьйлерине кайтканын йораймыз

Г.Нурдинова.
Суьвретте:Эльдар Атангулов.