Эр борышын толтырув уьшин

Бу куьнлерде Ногай район еринде ясларды эр борышын толтырувга куьзги шакырув иси белсенлик пен бардырылады. Ногай район военкоматынынъ ясларды РФ Коршаланув министерствосынынъ Савытлы куьшлер сырасына шакырув пунктына яслар повестка алув уьшин оьз эрки мен келедилер. Сонынъ акында Ногай эм Тарумов муниципаллык районларынынъ военкоматынынъ гражданларды аьскерлик службасын оьтуьвге аьзирлев боьлигининъ начальниги Ваха Хадизов билдирди.

– Ногай эм Тарумов МР-нынъ военкоматына аьскер сырасына 90-га ювык аьдем шакыртылув наряды берилген эди. Белгилеп озайым, сол шакыртылган яслардынъ бириси де аьскерлик борышын толтырувдан бас акашпадылар, баьрисининъ де сол борышты толтырувга аьзир экенликлери сезилди. Айырым айтып озайым, Россия Армия сырасынынъ аьскершилери Украина еринде болаяткан согыс спецоперация борышларын толтырувга йиберилмееклер. Сол яктан аьскершилер де, олардынъ ата-аналары да парахат болсынлар, – деди «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине Ваха Хадизов.
Терекли-Мектеб авылы бойынша аьскершилер эсабын юритуьвши столынынъ начальниги Арслан Аккишиев белгилегенлей, муннан аьскер сырасына 10-га ювык аьдемлер шакыртылмага керек.
– Олардынъ коьбиси повесткаларын алганлар, калганларды да куьтип турамыз. Куллык, алдынгыдай болып, штат режиминде оьтеди. Олардынъ баьриси де Украина ериндеги согыс спецоперациясында катнасувга бармаягын биледилер. Олар ман эм олардынъ ата-аналары, ювыклары арасында биз анълатув куллыгын юритемиз, – деп билдирди Арслан Аккишиев. – Биз бизим ясларга Эл алдында эр борышын намысы ман толтырганды, аьскер сырасында куьш-куватлы, йигитли эм шынты эрлер болганды йорайман.