Эр йигитке савлай дуныя – тувган Эл

Сондай терен маьнеси болган, эр кисидинъ йигерли касиетине келисли соьзлерди биз Ногай районымыздынъ Куьнбатар авылында тувып-оьскен йигитлердинъ бириси Кайтарбек Наурбек увылы Акмурзаевтен эситемиз.

Бу элимизге кыйынлы заманларда бизди ким коршаламага керек? Оьзек те, бизим эр йигитлеримиз. Ама хатын-кызлардынъ да коьмеги, кыйыны элге бир заманларда да тиймей калмаган эм калмаяк. Уллы Аталык согыс йылларын алып карайык, не шаклы баьтир-хатынлар бар, не шаклы яс кыскаяклылар аьскершилерди оьлимлерден куткарган, летчик-истебительлер хатынлар болганлар. Туьрли художестволык кинофильмлерди карасак, снайпер хатынлар болганын да коьремиз, сейирге де каламыз…
Аьли соьзим Кайтарбек акында. Кайтарбек Куьнбатар авыл аькимбасы Замид Яриковтынъ билдируьвине коьре, бу куьнлерде, ол Куьнбатар авылыннан согыс спецоперациясында катнаспага ниетленип, йол алган биринши аьдем болады. Россия Федерациясынынъ туьрли калаларында яшайтаган куьнбатаршылар саныннан Украина еринде озгарылатаган согыс спецоперациясында катнасатаганлар бар деген хабарды да Замид Яриковтан эситтик. Болса да, Кайтарбек оьзининъ йигерли абыты ман бу куьнлерде баскаларга уьлги этилгендей йигит болады. Ол оьз эрки мен аьскер военкоматына барып, согыс спецоперациясында катнаспага ниети барын билдирген. Онынъ ата-анасына эм ювыкларына бу хабар бираз авыр болса да, олар йигиттинъ карары ман разы болдылар эм йыйылысып, йолга салдылар.
Аьли Кайтарбек Наурбек увылы Буденновск каласында аьскерлик аьзирликти оьтеди. Мунда ол аьскершиге келисли баьри борышларды да тийисли дережеде толтырувга уьйретиледи.
Кайтарбек Акмурзаев Краснодар крайынынъ Армавир каласында, радиотехнический аьскер боьлигинде оьзининъ эр борышын бир неше йыллар артта толтырган эди. Онынъ яслыгы да, балалыгы да ногай шоьлинде оьткен. Ол яслай атасы ман анасынынъ ер мен каьрлегенин коьрип келди. Оьзи де сонъында, баьри шоьл яшавшыларындай болып, боьтен де соны ман куьшли куьнбатаршылар каьрлейдилер, карбыз оьстируьв мен аьрекетин байланыстырды. Ата-анасына ярдамшы болды.
Кайтарбек оьзиннен сонъ аьелде тербияланатаган эки инисине де ийги коьрим болады. Олар да «ягасы» болган агасынынъ сав-аман кайтувын куьтип тураяклар.
–Сендей неши йигит те бар, заманында оьзининъ тийисли эр борышын толтырган, неге сен оьз ыхтыярынъ ман согыс спецоперациясында катнаспага керексинъ, –деген соьзлерди Кайтарбек ювыкларыннан эситкенде, оларга мундай явап берген: «Мен оьзимнен басламасам, баска кимге айтып болаякпан, аьши, сен элди коршалавга шыкпайсынъда деп, –деген ойын билдиреди Кайтарбек. Онынъ соьйлегени бек ушын, аьр затты да аьдем баслап оьзиннен басламага керек, сонъ баскадынъ терислигин де коьрмеге эм туьрлендирмеге шалыспага ыхтыяры да бар. Заманга коьре, коьзинъе «туьрттирмеске» де енъил болаяк…
Акмурзаевлердинъ аьели увылы Кайтарбекке ден савлыкты, омыравы савгаларга толып, енъуьв мен уьйге кайтканды куьтип турадылар. Биз де олар ман бирге сол согыс спецоперациясында катнасатаган аьр бир йигитке, тек ногай миллетли болмаганларга да, берк савлыкты, шыдамлыкты йораймыз. Аз санлы халкымыздынъ сонда катнасатаган йигитлери, сиз бизим оьктемлигимиз. Бу куьнлерде биз сизи мен Мангыт юртынынъ эм тайпасынынъ негизин салувшысы, оьткен оьмирлерде Ногай ордасын етекшилеген –Эдиге мырза ман савлай тюрк ямагаты оьктемсигендей болып, оьктемсиймиз.
Г.Сагиндикова, РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: К.Акмурзаев аьскерши кийиминде.