Эр кисидинъ киели борышы

Коькек айдынъ би- ринши куьниннен алып савлай элимиз бойынша аьскер сырасына язлык шакырувы басланады. 18 ясына толган яслар повестка карап турадылар. Мен неше кере де эситкенмен, военкоматка эртеректен келсенъ, оьзинъ суьйген службасын сайламага боласынъ. Боьтен де, бир-бир яслар ВДВ, тенъиз пехота, илми роталарга туьспеге суьедилер. Не болса да, яслар армияга куллык этпеге барув керек, неге десе сол зат – эр кисидинъ киели борышы.
Ногай районынынъ Ленинаул авылында Уразгул эм Наида Манкаевлердинъ коьп балалы аьели яшайды. Олар балаларын куллыксуьер, намыслы этип тербиялайдылар. Эки кыз эм доьрт увыл ата-анасына куьн саьвлелериндей, йылувлыкка эм суьйимге орайдылар. Олардынъ увылы Алавдин озган йылдынъ карагыс айында Россия Савытлы куьшлер сырасына алынган.
– Бизим авылда Манкаевлердинъ аьели куллыксуьер аьеллерининъ бириси деп саналады. Алавдин окымыслы, танъ бала болып оьсти. Ясуьйкенлерге сый ман карайды, кишкейлерди коршалап болады, – деп айтады авыл мектебининъ директоры Кабират Куруптурсын кызы Аккишиева. Мектебти битирген сонъ, Алавдин ислемеге токтасты, ата-анасына коьмек этпеге суьйди, бебелерине ол тирев болады. Аьлиги заманда ол Крымда тенъиз флотта эр борышын толтырады.
– Армия яслардан шынты эр кисилерди тербиялайды. Мен аьр заманда да армияга бармага суьетаган эдим. Биз Аталыкты саклав керекпиз. Эр киси кыйынлыклардан коркпага керек тувыл, бизим борыш – аьелди, уьйди, Элди саклав, – деп айтады Алавдин.
Аьлиги кыйынлы заманларда бизим яслар аьскер сырасында куллык этедилер. Биз оларга ден савлык, уьстинликлер эм таза аспан йораймыз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: А.Манкаев.