Эсимизде дайымларга калаяк

22-нши июнь элимиздинъ тарихине эстелик эм кайгырув куьни болып кирген. Бу куьн йыл сайын биз Уллы Аталык согысы йылларында эли уьшин ян берген аьскершилерди эсимизге аламыз. Согыс спецоперация катнасувшылары бу куьнлерде, оьз атайларындай болып, нацизм мен куьрес юритедилер. Сога коьре атайларынынъ йолын алып, яман яв ман куьресте ян берген СВО катнасувшыларын биз эстелик эм кайгырув куьнинде эсимизге аламыз.


Янъыларда СВО озып турган ерде Элининъ аьскершисининъ борышын толтырувда ян берген Кайтарбий Елманбетовка эстеликли такта салынды. Согыс аьрекетшисининъ йигитлигин оьрметлев уьшин ол яшаган уьйдинъ касында Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, Ногай районынныъ Согыс, ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклав органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, ДР -нынъ «Ногай Эл» РНКА председатели Зейдулла Аджибайрамов, муниципалитет яшавшыларын ис пен канагатлав орталыгынынъ етекшиси Рустам Такташев, Кадрия атындагы мектебининъ етекшиси эм окытувшылары, Кайтарбий Елманбетовтынъ кардаш-тувганлары эм баскалар йыйылдылар.
– Буьгуьн биз согыс спецоперациясы озып турган ерде ян берген ердесимиз, Россия Армиясынынъ лейтенанты Кайтарбий Елманбетовтынъ эстелигине мемориаллык такта ашамыз. Онынъ анасы Альмира Баякаевага шынты Эл коршалавшыды оьстиргени уьшин уьйкен савбол айтаман. Ол дайым да бизим юреклерде танъ, эркли яс болып сакланаяк. Бизим халкымыздынъ бас борышы Элин суьйген, онынъ уьшин яв ман коркынышсыз куьрескен йигитлердинъ коьриминде яс несилди оьстирмеге, – деди Джамалутдин Эсиргепов.
Акманбет Сангишиев Россия Аьскерининъ офицери Елманбет Агали увылынынъ йигитлиги дайым ердеслерининъ юрегинде сакланаягын белгиледи. Зейдулла Аджибайрамов янын берген йигиттинъ анасына ол ялгыз тувыл экенин билдирди. Ол белгилегенлей, Ногай район администрациясы, Альмира Баякаевадынъ ис йолдаслары ога дайым тирев болаягын айтты. Кайтарбийдинъ анасынынъ аьптеси Кайтархан Отегенова коьз яслары ман йигитти эсине алды: «Бир йыл эм уьш ай болды Кайтарбий бизим арамыздан кеткени. Онынъ акында озган заманда айтпага бек авыр. 80 йыл артта 1943-нши йылдынъ курал айында бизим атайымыз Танбулат Баякаев сес-хабарсыз йок болган. Бирев де билмеген онынъ немерелери де ондай Эл коршалавшы болаягын. Сондай кеспи бар – Эл коршалавшысы, сол тыныш болмаган, ама сыйлы исти бизим кеделер сайлаган.
Озган йылдынъ увыт айында бизим аьелимиз Курск каласына барды. Биз аьскер техникасы бир ерде баска якка коьшеятканын коьрдик. Кедемизден не мен байланыста сол ислер болаятыр деп сораганда, уллы аьскер уьйренуьвлер болаяк деген явап алдык. Увыт айынынъ 22-нши куьнинде биз кеделеримизди сол аьскер уьйренуьвлерге йибердик, сол заманда биз согыс спецоперация басланганын да билмейтаган эдик.
Бек кыйын тел согувларды яде телефонга бир кишкей язув келгенин куьтуьв, кешелерде уйкламай, Кудайдан СВО барысында борышларды толтырып турган балаларымыз аман болсынлар деп тилек тилев. Соны тек оьзлерининъ увылларын йибергенлер анъламага боладылар.
Кайтарбий СВО барысында борышларды 20 куьн узагына толтырды. Сол куьнлер ол менде баьри зат та аьруьв дегенди билдирип турды. Баьри де оны танъ, яваплылы, эркли аьдем деп таныйтаган эдилер. Кардаш-ювыклар, окытувшылар, тренерлер, йолдаслары оны аьлемет йылувлык пан эскередилер. Яшаган кыска яшав ишинде Кайтарбий оьзининъ акында яркын ыз калдырды.
Бу куьн бизим мен Кайтарбий йок, ама биз бек оьктемсиймиз ол халктынъ эсинде ийги увыл, тийисли аьскерши болып сакланганына. Бу эстеликли такта Кайтарбийдей яслардынъ йигитлигин яс несилдинъ эсине салып турар».
Кайтарбий Елманбетовтынъ анасы йыйылганлардынъ баьрине де увылынынъ эстелигин сыйлап келгенине, эткен коьмеги эм коьтергишлеви уьшин разылыгын юрек сызлавы ман билдирди.
Эстеликли тактады Джамалутдин Эсиргепов пан Альмира Баякаева аштылар. Йыйылганлар онынъ касына гуьл байламлар салдылар.
Эли уьшин янын берген Кайтарбий Елманбетов акында эс ердеслерининъ эм кардаш-тувганларынынъ эсинде дайым яшаяк.
Н.Кожаева.
Суьвретте: шарадан коьринис.