Эсли яшавшылар бек разы

Ис министерствосынынъ социаллык учреждениелеринде «Демография» миллет проектининъ яшавга шыгарылмага планланган «Ясуьйкенлер» проекти мен келисте шаралар озгарылады. Айтпага, министерстводынъ яшавшыларды социаллык яктан канагатлав Комплексли орталыгы Ногай районында проект бойынша сол мыратта сатып алынган автокоьликти кулланув ман авыл ерлеринде яшайтаган сакатларды эм 65 ясыннан озган аз юретаган эсли аьдемлерди профилактикалык каравларды эм диспансеризацияды оьтуьв уьшин район больницасынынъ врачларына еткереди. 2023-нши йылдынъ басыннан алып бу бригада оьз коьлиги мен авыл ерлерине бес кере шыгып, медучреждениелерге 74 эсли аьдемлерди, сонынъ ишинде 65 ясыннан оьткен 58 гражданларды, эм 16 сакат аьдемлерди еткерген.
Эсли яшавшылар социаллык куллыкшыларды танълыгы эм юрек йылувлыгы уьшин, заманында коьмекке келетаганлары уьшин бек разылар. Проектке коьре социаллык яктан колтыклав аьрекети эсли аьдемнинъ тек савлыгын беркитуьвге тувыл, оны бирденнен тувган авыр аьллерде куткарувга каратылган. Бирерде заманында берилген анализлер, врачлардынъ консультациялары аркасы ман аьдемнинъ оьзи билмеген авырувы аянланады. ДР Ис министерствосынынъ ясуьйкенлер несил гражданлардынъ савлыгын саклавда турган мобильли службалары оларга арт калдырмай оьз организмнинъ диагностикасын оьтуьвге эп бередилер.
Социаллык канагатлав организациялар негизинде «Ясуьйкенлер несили» проекти бойынша солай ок эсли аьдемлер мен физкультура дерислери, оларды маданият яшав ман кызыксындырув аьрекети озгарылады. Соны ман олар эслилердинъ оьзлерин эш бир ярдамсыз канагатлап болгандай аьлин тутувга себеплик этедилер.