Эстелиги дайымларга яшайды

Быйыл савлай халкымыз бан Уллы Енъуьвдинъ 75 йыллык мерекесин белгиледик. Тек сондай уьйкен байрамларда тувыл, куьн сайын биз эсимизде аьлиги тынышлы яшавды болдырган, каты согысувларда янларын берген, кара явды енъип, уьйлерине кайтып келген ердеслеримизди эсимизде, юреклеримизде саклаймыз. Сол да дурыс, неге десе сол – бизим киели борыш. Уллы Аталык согыста бизим ердеслеримиз де йигитлерше согысканлар. Магомет Абдурахман улы Найманов 1914-нши йылдынъ карагыс айынынъ 4-нши куьнинде Эркин-Халк авылында тувган. Ис аьрекетин он алты ясында колхозда баслаган. Уллы Аталык согысы алдында ол Икон-Халк ВЛКСМ райкомынынъ секретари болган. Согыс басланганда Магомет Найманов, миллионлаган совет аьдемлериндей болып, тувган Элимиздинъ тынышлыгын эм бойсынмаслыгын немец-фашист баскыншыларыннан коршалав уьшин фронтка кеткен. Магомет Абдурахман улы 150-нши номерли мергин дивизиясынынъ санында согыстынъ йоллары ман коьп эллерди душпанлардан босатувда катнаскан.

Дивизия командири, майор Магомет Найманов фронтта коьрсеткен баь-тирлиги уьшин Кызыл Байрак, Богдан Хмельницкийдинъ, Кызыл Юлдыз орденлери мен, «Сталинградты коршалав уьшин», «Берлинди алув уьшин», «Варшавады босатув уьшин», «Германияды енъуьв уьшин» медальлер мен савгаланган.
Согыстан сонъ тувган авылына кайтып, согыс ветераны бузылган авыл хозяйстводы оьрлендируьвде катнаскан, коьплеген йыллар колхоздынъ председатели, сонъ Адыге-Хабль райисполкомынынъ председатели, район комитетининъ секретари, облисполкомнынъ председателининъ орынбасары болып белсенли куллык эткен.
Магомет Абдурахман улы Наймановтынъ аты эм элимиздинъ тынышлыгы, наьсипли аьлигиси уьшин киргисткен косымы бизим юреклеримизде дайымларга яшайды.
Асан Найманов.
Суьвретте: М.Найманов.