Эстеликли савга тапшырылган

Балалыгы Уллы Аталык согысынынъ заманына карсы келген аьдемлер. Олар элимиз эм халкымыз бан бирге сол йыллардынъ кыйынлыгын да, кайгысын да уьйкенлер мен бирге ортак боьлгенлер. Аьлиги заманда олар, баьри де ясы 80-нен озып, уьйкен яшав эм ис йолын оьткен ясуьйкенлер боладылар.

Солардынъ бириси – Ногай район орталыгынынъ яшавшысы, медицина илмилер кандидаты, оьрметли Ахмат Сулейман улы Арсланов. Ол согыстан алдын тувып, оьз несили мен бирге яшавдынъ ашшысын да, таьтлисин де басыннан оьткерген.

Янъыларда ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ рескомынынъ секретари Мурзадин Авезов эм депутаттынъ коьмекшиси Оразали Мемеков, ясуьйкеннинъ уьйине барып, ога КПРФ атыннан 1941-1945-нши йыллардагы Уллы Аталык согысында совет халкынынъ Енъуьвининъ 75 йыллыгына шыгарылган эстеликли медальди тапшырганлар.

Депутат М.Авезовтынъ ойы ман, А.Арсланов, эсли ясына да карамастан, аьлиге дейим де ямагат ислериннен кери калмайды, оьзининъ бай ис эм яшав сулыбы ман боьлиседи, билген насихатын береди.

КПРФ Ногай РК-нынъ пресс-службасы.
Суьвретте: А.Арсланов эм М.Авезов.