Эстеликли эм юрекке йылы болып оьтти

Сога буьгуьнлерде россия аьскерлери юритип турган специальли согыс операциясында катнасатаган йигитлеримиздинъ аналары эм ян косаклары шакыртылган эди.
Келген конакларды шарады юритуьвши Арувбийке Якубова ман ЦРБ директоры Сабират Абубекерова йылы кутлав соьзлери мен йолыктылар. Сабират Казгереевна олардынъ аьр бирисине тири язлык шешекейлер тапшырды. Тап сондай ыспайы шешекей байламлары ман шакыртылган хатынларды Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева да савгалады.
СВО катнасувшыларынынъ аналарына эм хатынларына каратылган ийги соьзлерин район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов айтты.
Шарадынъ катнасувшыларын солай ок район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов пан район Савытлы куьшлерининъ, ис эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев кутладылар. «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ боьлик заведующийи, шаир Магомет-Али Ханов та хатын-кызларга йылы лирика йоравын айтты.
Калинин авыл китапхана етекшиси Авасхан Кульниязова сыйлы конакларды халк фольклорине таянган таза тувган ногай тилинде сайлам ийги соьзлери мен кутлады.
Муннан сонъ оьз сезимлери, ян авырувына толган ойлары ман СВО катнасувшыларынынъ аналары эм хатынлары: Вайдат Аметова, Гульмира Тангаева, Альфия Акимова, Гульмира Зункарнаева, Бурлият Нургишиева, Кунсылув Аджигайтканова, Роза Аджимуллаева боьлистилер.
Юрекке тийгендей янга якын эди СВО катнасувшысы, артиллерист Арсен Ярикбаевтинъ анасы, А.Джанибеков атындагы орта мектебтинъ директоры Курасхан Ярикбаевадынъ айткан соьзлери.
Байрам шарасында «Айланай» патшалык фольклор-этнографиялык ансамблининъ солисти, айтылган кобызшы эм йырлавшы Бегали Куруптурсунов катнасты эм халк арасында суьйикли йырларды йырлады.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: шарадан коьринис.