«Эстелик бавы»

22-нши март куьниннен алып Ногай районында «Эстелик бавы» халклар ара акциясы басланады. Акция мырады – Уллы Аталык согысы йылларында ян бергенлердинъ аьрисининъ эстелигине тереклер олтыртув. «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси Феруза Дикинова билдиргенлей, бу шара Дагестаннынъ баьри районларында оьтеек: ава шартлары ман байланыста бир ерлерде – эрте, баскаларда – кеш.
– Ногай район боьлик орманлык хозяйствосында (в квартале 28, выдел 4) бу шара быйылдынъ 22-нши март куьнинде озгарылаяк.
Тереклер не уьшин шашылатаганын бала да биледи. Оларды ердинъ ясыл опкелери деп атайдылар, олар атмосферага кислород шыгарадылар, углекислый газды эм баска зарарлы затларды кемитедилер. Орманлык йолаклар тыскы аьлдинъ онъайсыз белгилерине табиатлык карсылыклар болады. Орманлыкта, паркта эм тереклер бар баска ерлерде маьселелер акында мутылады, кайдай ды бир парахатлык тувады. Аьр олтыртылган терек шоьллигимизге оьз пайдалыгын келтиреек.
Аьримиз оьзимизден баслап, яйнаган язлык шагынынъ сол куьнинде бирер терек шашайык: уьй, туькен касында, парк ишинде яде орманлык еринде. Сонынъ уьшин 22-нши март куьнинде баьринъизди де сол ак ниетли исте ортакшылык этпеге шакыраман, – дейди Феруза Дикинова.
Сол куьн 50 эмен, 50 карагаш, 20 кайын эм 50 баска тереклер шашылаяк.
Акцияда ортакшылык этпеге ниети барларга билдиремиз: Терекли-Мектеб авылынынъ айлангыш йолындагы «Шах» стройбазага карсы ерде – йыйылув. Акцияда озгарувга яваплы – Ногай район орманлык хозяйство етекшисининъ орынбасары Рашид Бакиев.