Эсте дайым калаяк

«Ногай Эл» РФ ногайларынынъ Федераллык миллет-маданият автономиясынынъ председатели Валерий Сеперович атыннан тоьмендеги телеграмма туьсти:
– Россия ногайлары, Дагестаннынъ баьри халклары ман бирге, Магомедсаламнынъ атасы – Магомедали Магомедовичтинъ, РФ-нынъ белгили оькимет эм ямагат-политикалык аьрекетшиси, ДР Оькимет Советининъ сыйлы председатели, РФ Ис Баьтири дуныядан тайганы ман байланыста онынъ аьелине, ювыкларына, кардаш-тувганларына каты кайгырувларын билдиредилер эм армаганда бассавлык йорайдылар. Белгилеп озайым, ногай халкы оны халк дипломатиядынъ профессоры эм, оьз эрки мен кайбир талаплавларды эсапка алмай, биргелес ой-токтаска келип болув оьнерлиги бар аьдем, Дагестан Республикада ногайлардынъ оькиметлигининъ маьнели бас негизлерин беркитуьв исине бааланып болмайтаган, салдарлы косымын эткен шынты эм сенимли йолдас деп эсинде саклаяк.

Дагестан Республикасынынъ «Ногай Эл» региональлик ногай миллет-маданият автономиясы СССР-дынъ эм Россиядынъ уллы оькимет эм ямагат-политикалык аьрекетшиси, Дагестан Республикасынынъ Оькимет Советининъ сыйлы председатели, Россия Федерациясынынъ Ис Баьтири Магомедали Магомедович Магомедовтынъ дуныядан тайганы ман байланыста онынъ аьелине, ювыкларына эм кардаш-тувганларына, солай ок савлай Дагестан халкына каты кайрувын билдиреди.

Зейдулла Аджибайрамов, «Ногай Эл» РНКА председатели.