«Эс этинъиз – балалар!»

Балалардынъ катнасувы ман Россия Федерация йолларында болатаган йол-коьлик кателер статистикасы коьрсеткенлей, балалар, уьйкенлерден сийрек болмай, ДТП катнасувшылар сырасына киредилер. Буьгуьнде балады орамнан аман саклап болмайсынъ. Боьтен де, таркавлар куьнлеринде оьз-оьзине берилип юрген балалар ДТП катнасувшылар санын арттырадылар. Боьтен де, коьп кателер болады балалардынъ йол уьстиннен яяв юруьв йорыкларын тутпаганнан. Кыс мезгилинде балалар шаналарда, сноубордларда тайысып, йол касында ойынлар уйгынлайдылар. Солай ок коьп балалар кателенедилер коьликтеги коршаланув амалларын (кавыфсызлык белбавлар эм сондай баска затлар) кулланмав ман байланыста.

Ата-аналарга ювыкларга яде опекунларга ясы етпеген балалардынъ каерде экенине тергев салмага керек. Эгер бала кайдай болса да, категе туьсе калса, ога тийислисинше карав этпеген ясуьйкенлер яваплылык тутадылар.
Ата-аналарга оьз балаларына, автомобиль тегершиклери астына туьспес уьшин, орамда оьзин кайтип юритпеге кереги акында хабарланъыз деп тилек саламыз.
Ызгы заманда бизим район авыллар орамларында автокоьлик юриси артады, тезлик деген де керекли оьлшеминде тутылмайды. Соны ман бирге аьр ясуьйкеннинъ балады йол-юрис йорыкларын тутып, йол аьлине дурыс баа берип уьйретпеге амалы бар. Балады орамда нызам тутып уьйреткенинъиз бен, коьлик юрисинде оьзинъизди бала касында юриткенинъиз бен байланыслы баладынъ яшавы эм савлыгы, солай ок аьел парахатлыгы.
Йол-коьлик юрисинде балалардынъ кателенуьвининъ алдын шалув эм ясы етпегенлердинъ кавыфсызлыгын канагатлав мыратта Дагестан Республикасы бойынша МВД токтасына коьре балалардынъ кыскы каникуллар куьнлеринде (24-нши декабрь, 2022й. – 8-нши январь, 2023й.) «Эс этинъиз – балалар!» деген профилактикалык шарадынъ 5-нши кезеги болып озды.
Сыйлы ата-аналар, балаларды орам йол-юрисинде оьзин кайтип юритпеге керегин коьрсетип эм йол-юрис йорыкларын тутып уьйретуьвге эс каратынъыз деп тилек саламыз.
А.Шангереев,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД ОГИБДД начальниги, полиция майоры.