Юлдызлардынъ яркыраган саьвлеси

А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде аьдетке кирген, аьр окув йылдынъ ызында болатаган, «Юлдызлар аллеясы» деген шара болып озды. Шарада бу окув йылын тек бес белгилерге битирген, сол йыл ишинде район, республикалык кезегинде озгарылган шаралардынъ тамамларына коьре, алдышы орынларды алган окувшыларга эм олардынъ окытувшыларына уьйкен сый этилди.

Шарады окытувшылар Лейла Сагиндикова ман Айсылув Тангатарова юриттилер. Шарадынъ барысында алдышы окувшылар «Умники и умницы», «Активная жизненная позиция», «Олимпиец», «Хрустальный башмачок», «Алмазные грани – будущее России» номинациялары бойынша савгаландылар. Шарада ийги окытувшылар да «Учителями славится Россия» деген номинация бойынша савгаландылар.

Савгалав борышын мектеб етекшиси К.Ярикбаева, етекшидинъ окув бойынша орынбасары Х.Аракчиева, етекшидинъ тербиялав бойынша орынбасары Э.Суюндикова, окытувшы, «Яслык» клубынынъ етекшиси А.Бакиев, методикалык биригуьвлер етекшиси Л.Сагиндикова эм «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы атыннан «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси А.Акбердиев толтырдылар.

Бу куьнги шарада А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде сыйлы конаклар, биз йогарыда белгилеп озган, А.Акбердиев эм «Ногайский район» МР администрациясынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшиси К.Отегенова эдилер.

– А-Х.Джанибеков атындагы мектеби буьгуьнлерде алдышы мектеблер санында. Сизинъ мектебтен энъ де коьп балалар район, республика кезегинде озатаган шараларда, Россия кезегинде оьтетаган олимпиадаларда катнасадылар эм йогары билимлерин де коьрсетедилер. Ызгы заманларда ЕГЭ тамамларынъыз да, районымыз бойынша, биринши орында.., – деген соьзин К.Отегенова айтып кетти.

Уьйкен эс бу мектебтинъ алдынгы окувшысы, янъыларда россия окувшылары уьшин оьткерилетаган олимпиададынъ енъуьвшиси З. Мурзаевке уьйкен эс этилди. А.Акбердиев «Ногайский район» МР администрация атыннан енъуьвши ердесимизге савга – ноутбук тапшырды эм алдыда ога уьйкен уьстинликлер йорады эм аьли уьшин бизим ногай ясларымыз билим яктан да, куьш яктан да йогары тамамлар коьрсететаганлары акында билдирди эм соларга бизим район ваькиллери эс этетаганларын да айтып кетти.

Шара ишинде Замир Мурзаевке де соьз берилди: «Мен буьгуьн етискен етимисимде меним окыган мектебимнинъ окытувшыларынынъ да уьлислери бар, савболынъыз. Мен аьли 8-10 класслардынъ окувшыларына оьз маслагатымды этемен – Россия кезегинде оьтетаган олимпиадаларда катнасынъыз. Солар сизге бир кыйынлыкларсыз янынъыз суьйген йогары окув ошакларына туьспеге амал береди», – деди ол.

«Юдызлар аллеясы» деп аталган шара барысында балалардынъ йырлав, ятлав айтув, биюв оьнерлерин де коьрдик. Мектеб етекшиси Курасхан Джумагельдиевна Ярикбаева сондай билимли балаларды тербиялаган ата-аналарга оьз разылык соьзин билдирди.

2019-ншы йылдынъ выпускниклери атыннан соьз окув отличниги З.Джумагишиевага берилди. Ол окытувшыларына берген билимлери уьшин бас ийип, ден савлык йорады, а окувшыларга – аьли де мектеб йыллары алдыдагыларга, оьз алдыларынъызга мыратлар салып, соларга ымтылынъыз, намысынъыз алдында таза болынъыз, сизинъ бактынъыз оьз колынъызда деген йоравларын айтты. Соьйтип тагы да бир юлдызлар аллеяся яркырап янды.

Г.Курганова.

Суьвретте: «Юлдызлар аллеясы» шара озган шагы