Юрегининъ шакырувы ман келген яслар

Кеспи сайлав алдында кайбиримиз ойланамыз, неге десе келеекте сен исинъде суьйип куллык этсенъ, эткенинъ эш болмас. Полицияга юрегининъ шакырувы ман келген яслар эм кызлар оьз куллыгын яны ман суьедилер, ясуьйкенлерден коьрим алып, сулып йыйнайдылар, янъы келгенлерге кайратлы иси мен тынышлык саклавда кайтип ислев керегин коьрсетедилер. Меним хабарым буьгуьн полиция боьлигинде ислейтаган яслар акында.

Куллыгына мукаят

Арсен Салавдин улы Байрамов – полиция патруль-пост службасынынъ куллыкшысы. Асылы ман – Нариман авылыннан, ерли мектебти битирип, Аьскер сырасына алынган, ис аьрекетин полицейский СОГ (специальли от куьби) службасында 2003-нши йыл баслаган эм коьплеген йыллар куллык этеди.
Полициядынъ тамада сержанты Арсен Байрамов яваплылыкты оьз куллыгынынъ маьнеси деп санайды. Куллыгына мукаят аьдем кайзаманда да ийги куллыкшы деп саналады, боьтен де бу касиет полиция куллыкшыларына келисли.
– Бизим куьп туьрли якларда куллык этеди: Сергокала, Кума эм баска ерлер. Терекли-Мектеб авылында ямагат йорыкты саклап юремиз, кыянатлыклар болмасын деп караймыз. Куллыгымыз кыйынлы, ама яшавшылардынъ тынышлыгын саклав – бизим киели борыш, – деп хабарлайды иси акында Арсен Байрамов.
Кайсы ерде куллык этсе де, бизим яслар оьзлерин тек ийги яктан коьрсетедилер. Ийги куллыгы уьшин Арсен район иш ислер етекшилеви атыннан Сый грамоталарга тийисли болган. Тынышлык саклавшыга аьли де уьстинликлер йораймыз.

Кесписин юреги мен сайлаган

Мурат Сейдахмет улы Курманов Куьнбатар авылында тувып-оьскен, тенълери мен бирге мектебти битирип, Аьскер сырасында куллык этип келгеннен сонъ, 1998-нши йыл Ногай район иш ислер боьлигине батальон милиционери болып туьседи эм буьгуьнге дейим патруль-пост службасында куллык этеди.
– Милицияга (мен туьскен заманда милиция деп айтылатаган эди) мен оьз юрегимнинъ шакырувы ман келдим. Кыйын болады, куллык этетаган аьдемге кайсы куллык та кыйынлы, ама куллыгым керекли, пайдалы эм маьнели деп санайман. Биз де, врачлардай болып, ямагатымызды яманлыктан, кыянатлыктан эмлеймиз деп ойлайман. Таза аспандай болып, аьдемлердинъ яшавы да таза эм яркын болсын деп ислемеге шалысамыз, – деп хабарлайды полиция старшинасы Мурат Курманов. Соьйтип исленъиз деп ол оьзи етекшилейтаган боьликтинъ куллыкшыларыннан да талаплайды. Ислеген йыллары ишинде боьлик командири командировкаларда туьрли ерлерде болган – Кизляр, Кизилюрт, Махачкала.
Куллыгында етискен уьстинликлери уьшин Мурат Курманов «Ямагат йорыгын саклав уьшин» деген медальдинъ уьш дережесин де алган. Ийги куллыкшы Дагестан Республикасынынъ иш ислер министри атыннан Сый грамотасы ман савгаланган.
Йырма йылдан артык ислейди Мурат полиция куллыгында, сол болжал аз тувыл. Юреги мен сайлаган кесписинде ис йолдаслары, эл арасында сый-абырай казанган куллыкшы ясларга ийги коьрим болып келеятыр. Оны кеспи байрам ман кутлап, ийгиликлер эм таза аспан сагынамыз.
Г.Бекмуратова.