Юреклерге йылувлык косты

Анадынъ орынын бирев де авыстырып болмайды. Анага кайгадер йылы соьз багыслап айтсак та, аз болаяк. Бизим аьр биримиздинъ яшавымыз анадынъ йылы колларыннан басланады. Сав яшав бойы ол аьр кайсымызга да ювык аьдем болып калады. Аналар куьнин байрамшылавымыз бан, биз анадынъ, кыскаяклыдынъ маьнеси уьйкен экенин коьрсетемиз. Ана уьйде йылувлыкты, аьел тандырын саклайды. Ана – аьр бир аьдемнинъ яшавында энъ баалы эм сенимли аьдем болады. Тувганнан алып ол бизди оьзининъ суьйими эм йылувлыгы ман коршалап келеди.

Янъыларда Терекли-Мектеб авылындагы «Лира» деген кафесинде, 2011-нши йылдан алып аьрекет этетаган, «От всей души» деген кыскаяклылар куьби Аналар куьнин шатлыклы аьлде байрамшылады. Айтып озайык, «От всей души» бу куьп 60-тан йогары ясында болган кыскаяклылардан туьзилген. Баслап оны Терекли-Мектеб авылынынъ ис ветераны, алдынгы йылларда ерли администрациясында секретарь ис аьрекетин юриткен Зарифа Искаковна Оразбаева етекшилеп келген. Кыскаяклылар куьби агзаларынынъ аьр бирисинде омырав белгилери де бар. Онынъ сырасына 25 кыскаяклылар киргенлер. Бир-эки йыл артта, Зарифа Оразбаева сол кыскаяклылар куьбин етекшилемеге Курманбийке Аджигайтаровага тапшырган эди. Аьдеттегиндей болып, куьп кыскаяклылары йыл бойынша оьтетаган байрамларында йолыгысадылар.
Бу йылгы шатлыклы байрамды Курманбийке Аджигайтарова эм Коьшимхан Аблезова уйгынладылар. Элбетте, тама-тама коьл болар дегенлей, озгарылган шара спонсорлык ярдамсыз да болмады. Сол онъайлы иске оьз ярдамын район спонсорлары да акша эсабында костылар. Айтпага, «Поиск» туькенининъ иеси Зейнап Аджигайтканова 1000 маьнет, «Пятница» супермаркет туькенининъ иеси Марина Мусаурова 1000 маьнет, «Батырхан» хозяйстволык товарлар супермаркетининъ иеси Батирхан Бийбулатов 1000 маьнет, «Мир свежести» супермаркетининъ иеси Гульфира Каширова 500 маьнет, индивидуальлик предприниматели Зульфира Бекишиева 500 маьнет, «Арсенал» туькенининъ иеси Арсен Мусауров 500 маьнет, «Каю» заправочная станциядынъ иеси Айнадин Джумаев 1000 маьнет акшалай демевлигин эттилер.
Яйылув маразы ман байланыста уьстимизде авыр заманлар турган болса да, сол байрам куьни ясуьйкен аналардынъ коьнъиллерин оьстирип, оларды бирге йыйып, ийгилик савкатлады. Йыл сайын «От всей души» деген кыскаяклылар куьби йыл ишинде белгиленетаган байрамларын ойын, куьлки мен завыклы озгармага шалысады.
Шарады Марина Елманбетова юритти. С.Батыров атындагы саният мектебининъ етекшиси музыкалык аппаратурасы ман шара катнасувшыларынынъ коьнъилине йылувлык косты. Шара катнасувшыларына деп туьрли зияпетли сыпыралар да курылган эди. Кадрия атындагы мектебининъ 5-нши «б» класс окувшысы Ислам Джумагишиев «Анам», «Салам алейкум» деген йырларын, Батыр-Мурза авылынынъ ясуьйкени Марина Теркеева «Эстеликке бер куьлкинъди» деген йырын, Х.Аманакаева «Касымыздан кыз оьтти» деген эм сондай баска йырлары ман йыйылганлардынъ коьзлерине наьсип йылтынын костылар. Баска болып, байрамга йыйылган кыскаяклылар ийги йоравларын айтып, туьрли сарынларын йырлап, кызыклы ойынларын ойнап, юмакларды шешип, туьрли биювлер бийип, оьз коьнъиллерин коьтердилер. Шарада туьрли ярысларда баскаланган катнасувшыларга савгалар да тапшырылдылар.
Аналар куьнине багысланган шарадан аьр бир кыскаяклы юреги ийгилик сезимлерине толып, коьзлеринде наьсип йылтыны энип, шатлыклы коьнъилде кайтты.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: «Лира» кафесинде.