Юреклерге сокпак салган

Окытувшы буьгуьн эм баьри оьмирлер бойынша билимлерди саклавшы, аьлиги замандагы илмилерининъ ягасыз тенъизиндеги керекли билимлерин табувды уьйретип келетаган уста аьрекетшиси болады.

Меним буьгуьнги хабарым Червленные Буруны авыл орта мектебининъ окытувшысы Альфира Отарова акында болады. Альфира Амирхан кызы Отарова асылы ман Ногай районынынъ конаксуьер Кумлы авылыннан, тогыншы тукымыннан болады. Ол авылда Амирхан эм Сакинат Аджатаевлердинъ аьелинде 1977-нши йылдынъ канътар айынынъ 23-нши куьнинде тувып-оьскен эм аьелде кенжапай аьвлет болган. Ерли мектебти ийги етимислерге тамамлап, бала заманнан окытувшы болаякпан деген ак ниети яс кызды Карашай-Шеркеш патшалык педагогикалык университетининъ филология боьлигине аькелди. 1999-ншы йыл сол окув ошагында йогары билим алып, кыз оьз тувган авылында Д.Шихмурзаев атындагы орта мектебинде ис аьрекетин баслайды. Сахый, оьз исине яваплы, танъ яс окытувшы оьзи билим алган мектебининъ ис коллективинде сый-абырай казанып келди. Кумлы авылыннан сонъ, Альфира З.Акмурзаев атындагы Червленные Буруны авыл орта мектебинде орыс тил эм адабиат дерислерининъ окытувшысы болып куллык этеди. 2014-нши йыл ол, сол ок мектебте директордынъ тербиялав иси бойынша орынбасары, оннан сонъ директордынъ билимлендируьв агымынынъ информатизациясы бойынша орынбасары, психолог, социолог ис орынларында сулыбын байытып келген. Буьгуьнлерде ол мектеб окувшыларына ана тилиннен эм адабиатыннан билим берип келеди. Аьр бир дериси педагогикалык усталыгы ман, баьри ягыннан да дериске аьзирлиги мен баскаланады. Окытувшы деристе бир окувшыды да эс этпей калдырмайды. Оьзининъ исинде янъы йосыкларын кулланып келеди. Боьтен де, ол дерис бойынша тыскы класс исине коьп эс береди. Мектебте окытувшылардынъ эм окувшылардынъ кызыксынувларын тувдыратаган ана тили бойынша юмалыкларын, викториналарын, кружокларын озгарып келеди.
Окытувшы билимин оьстируьвде, мектеб, район, республика бойынша методикалык биригуьвлерининъ исинде белсенли аьрекет этеди. Заман-заманы ман оьз алдына билимин оьстируьвде педагогикалык усталыгын, ана тил эм адабиатын уьйренуьвде кеспилик оьлшемин коьтерип келеди. Педагог окувшыларды тербиялав эм окытув бойынша исине яратувшылык пан карамага шалысады.
Ол оьз ис йолдаслары, окыткан окувшылары эм олардынъ ата-аналары арасында уьйкен сый-абырай казанып келеди. Альфира Амирхановна район, республика бойынша оьтетаган шараларда белсенли катнасып келеди, савгалы орынларына да тийисли болган. Айтпага, Альфира Отарова «2020-ншы йыл ана тилининъ энъ ийги окытувшысы» деген республикалык ярысынынъ «Ногай тил» деген номинациясында катнасып, 1-нши орынга тийисли этилген. Йыл сайын онынъ окувшылары олимпиадалардынъ, ярыслардынъ, туьрли оьлшемли тергев куллыкларынынъ енъуьвшилери эм савга иелери боладылар. Сулыплы окытувшы бай сулыбы ман педагогикалык советлеринде, семинарларда, йыйынларда оьз доклады ман шыгып соьйлейди, ис сулыбы ман йолдаслары ман боьлисип келеди. Район бойынша окытувшылар уьшин ашык дерислерин де озгарган. Баска болып, Альфира Отарова дерислер бойынша олимпиадалардынъ, ярыслардынъ тоьрелер агзасы, ОГЭ эм ЕГЭ сынавларын озгарылувын уйгынлавшы болады. «Мен язаман халкым йырлап юрсин деп» деген халк шаири Гамзат Аджигельдиевтинъ 80 йыллыгына багысланган мультфильмлерин ногай тилине коьшируьвде сес пен ярастырув бойынша «ногай тилге тартыламан» деген район ярысына 11-нши классларынынъ окувшыларын аьзирлевинде уйгынлавшы болган. Оьз етимислери уьшин Ногай район профсоюз комитети атыннан, Ногай район администрациясынынъ «Яслык» орталыгынынъ, мектеб бойынша разылыкларына, Сый грамоталарына тийисли болган.
Етимисли окытувшыдынъ Червленные Буруны авылынынъ эр йигити Тагир Отаров пан татым аьел курып, эки сылув кызлары Мадина ман Марьямды тербиялап келедилер. Мадина Ессентуки каласындагы медучилищесининъ биринши курсынынъ студенти болады. Марьям – мектебте 7-нши классынынъ етимисли окувшыларынынъ бириси. Олар экеви де ата-анасын оьз етимислери мен куьезлендирип келедилер.
Альфира Амирхановнага яны ман сайлаган кесписинде келеекте де бийик етимислерди, ийги белгилерге окыйтаган окувшыларды, алдыда Савлайроссиялык ярысларында да ортакшылык этип, енъуьв орынларын бийлегенин йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Альфира Отарова «2020-ншы йыл ана тилининъ энъ ийги окытувшысы» республика бойынша ярыстынъ енъуьвшиси.