Юрек телезиткен оьзгерис

Кизляр районында Россия Конституциясынынъ куьнинде 14 яска толган окувшыларга паспорт тапшырылды. Шара Кизляр районынынъ маданият эм тыншаюв орталыгында озды. Шарадынъ официаллык кесеги муниципалитет аькимбасы А.Микировтынъ ортакшылык этуьви мен озды. Оьз соьйлевинде Аким Микиров паспорт алув – Россиядынъ аьр бир яс гражданиннинъ яшавындагы уьйкен эм юрек телезиткен оьзгериси болатаганын белгиледи.

– Россия гражданини болув – ол йогары сый, оьрмет болатаганын эсинъизде сакланъыз! Сыйлы яслар! Буьгуьн сиз Россия Федерациясынынъ гражданини экенин шайытлайтаган маьнели документин алаяксыз. Эндигиден армаган сизде тек ыхтыярлар тувыл, ямагат эм закон алдында яваплылык та, борышлар да болаяк. Баьри йыйылганлардынъ атыннан сизге Элимиздинъ тийисли гражданлары болганын йораймыз, неге десе сиз – бизим келеектегимиз, – деди А.Микиров.
Баска болып, кутлав соьзи мен Кизляр районынынъ аькимбасынынъ орынбасары Зарема Агакшиева да шыгып соьйледи. Сонъ окувшыларга шатлыклы аьлде паспортлар тапшырылды. Негизли документи мен аьр бир катнасувшыга ийги соьзлери мен бирге эстелик савгалары да берилди. Тапшырылув «Мен – Россия гражданини» деген савлайроссиялык акциясы бойынша оьтти.
Сол куьн 21 окувшыларына паспорт берилди. Олардынъ арасында йогары белгилерине окыйтаган окувшылар, ортак билимлендируьв дерислери бойынша олимпиада енъуьвшилери, спортсменлер, артистлер де бар эдилер.
Шатлыклы аьлде элимиздинъ гражданини деген статусын эгизлер Марьям эм Асият Саидовлар да алдылар. 8-нши класс кызлары – ийги окыйтаган окувшылар, мектеб шараларынынъ белсенли катнасувшылары боладылар.
Окувшыларга паспорт тапшырылув шарасында Кизляр районынынъ тыншаюв эм маданият орталыгынынъ артистлери де ортакшылык эттилер.
Суьвретте: шарадан коьринис