Яваплы истинъ юриси аксамасын

Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкаповтынъ етекшилиги мен администрация залында район яшавшыларына Россия Коршаланув министерствосынынъ Савытлы куьшлерининъ сырасында куллык этуьвге контракт туьзуьв акында маслагат этуьв бойынша ис туьркимининъ кенъеси болып оьтти.
Кенъесте Тарумов эм Ногай районларынынъ военкоматынынъ мобилизация боьлигининъ начальниги Гусейн Магомедов, ДР бойынша Тарумов эм Ногай муниципаллык ара ФК УИИ УФСиН филиалынынъ бас инспекторы Арсен Ибиев, авыл администрацияларынынъ ваькиллери катнастылар.
Баймагомед Ярлыкапов кенъести аша келип, гражданларды контракт бойынша аьскер сырасында куллык этуьвге шакырув яктан Ногай районы республикада тоьмен орында турувын билдирди. Олай дегени, районнан бир аьдем де шилле айда Савытлы куьшлер сырасына контракт бойынша ислемеге кетпеген. Сол себептен, эртен районга республикадынъ ишки политика управлениесиннен бу маьнели соравдынъ себебин ашыкландырув уьшин ваькиллер келедилер.
Ортага ойласувга салынган сорав бойынша, Б.Ярлыкаповтынъ соьзи мен, районда айырым куллык юритиледи. Район орталыгында контракт бойынша Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьвдинъ акында бир неше баннерлер де салынган. Тек болса да, халк арасында контракттынъ онъайлыгы, льготалары акында агитация юритуьв яктан ис аксанълайды. «Эндигиси, – деди Б.Ярлыкапов, – республика Аькимбасы бизге бу сорав бойынша ерли яшавшылар ман йолыгыслар оьткермеге маслагат этеди. Эм биз сондай йолыгыслар оьткергенимиз акында эсап бермеге керекпиз».
Кенъестинъ тамамында район етекшисининъ орынбасары ювык арада аьр бир авыл еринде контракт исининъ онъайлыгы, пайдасы акында бирер баннер сама аьзирлеп, ерлестирмеге деген тапшырма ерли авыл аькимбасларына берди.
М.Ханов.