Яваплы соравлар ойласылды

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъеси аьдетке кирген шатлыклы аьлден басланды. Район етекшиси Джамалутдин Эсиргепов янъыларда республикадынъ йогары савгаларын алган район ваькиллерин йылы кутлады. Олар – ДР муниципаллык службасынынъ ат казанган куллыкшысы деген сыйлы атты казанган район администрациясынынъ архитектура эм ЖКХ боьлигининъ начальниги Алибек Муллаев, ДР ат казанган врачы деген ат пан савгаланган Ногай ЦРБ врач-терапевти Кумисхан Сабутова эм ДР Оькиметининъ Сый грамотасы тапшырылган район администрациясынынъ АТК боьлигининъ начальниги Эльмира Нукаева.
Савгаланганларды кутлаган сонъ муниципалитет басшысы Джамалутдин Эсиргепов янъыларда Санкт-Петербургта оьткен Халклар ара экономикалык форумы акында оьзининъ ойын айтып билдирди.
Кенъесте «Шоьл тавысы» республикалык газетасына быйылдынъ 2-нши ярым йылына язылув соравы бойынша газетадынъ бас редакторы Эльмира Кожаева билдируьв этти. Онынъ айтувы ман, район организациялар эм учреждениелер коллективлерининъ 70 процентине ювыгы аьлиге дейим газетага 2-нши ярым йылга язылмаган. Соны ман бирге язылув кампаниясы кутылмага бир юмадай заман калган.
Муннан сонъ «Яшавшылардынъ айырым куьплерине профилактикалык медициналык каравды эм диспансеризацияды, сонынъ ишинде COVID-19 маразы ман авырыганларга терен кепте медициналык каравды оьткеруьв эм 2023-нши йылдынъ оьткен 5 айы узагында профилактикалык шаралардынъ хайырын арттырув бойынша шаралар акында» деген информация ман йыйылганларды Ногай ЦРБ бас врачынынъ ваькили Кумисхан Сабутова таныстырды.
Кенъестинъ экинши соравы – Ногай район администрациясынынъ карав беруьв эм ясы етпегенлер мен сакат аьдемлердинъ ыхтыярларын коршалав боьлигининъ 2022-нши йыл эм быйылдынъ 5 айы ишинде юриткен куллыгы акында сонынъ алдышы специалисти Лейла Аджикова шыгып соьйледи.
Онынъ докладын ойласувда район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, онынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, район билимлендируьв боьлигининъ начальниги Алтын Агаспарова катнастылар. Олар боьликтинъ куллыгынынъ айырым етиспевликлерин белгиледилер, баьри авыл аькимбасларын, участковыйларын, балалар эм билимлендируьв учреждениелерининъ етекшилерин бу яваплы сорав бойынша биргелесип ислемеге шакырдылар.
М.Юнусов.