Яваплы эм маьнели куллыкты юритеди

«Ногайский район» МР администрациясынынъ ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранлар советининъ эсап беруьв-сайлавлар йыйыны район авыл хозяйство управлениесининъ меканында болып оьтти.

Йыйыннынъ басында оьткен эсап беруьв заманы бойынша оьз доклады ман район ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев шыгып соьйледи. Онынъ соьзи мен, ызгы йылларда район ветеранлар совети согыс йылларында сес-хабарсыз йойылган, дав кырларында ян бергенлерди излестируьв, эстеликлерди, кардаш камырларды саклав, данъклы эстеликли куьнлерди уйгынлы оьткеруьв, окувшыларды, яс-явкады патриотизм сезиминде тербиялав бойынша хыйлы куллыклар юриткен. Заьлимдей ис аьрекети быйыл совет халкынынъ Уллы Аталык согысында Енъуьвине 75 йыллыгы ман байланыста оьткерилген. Олай дегени, район ветеранлар совети район Депутатлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары Увылбийке Шандавова ман бирге Терекли-Мектеб авылындагы согыста ян бергенлердинъ мемориалын кайтадан ярастырув куллыкларында белсенли ортакшылык эткен. Сондай аьрекеттинъ сырагысында мемориал еринде алдынгысы Караногай районынынъ баьри де авылларыннан дав кырларына кеткенлердинъ тукымлары сол замандагы авыл советлери бойынша айырым стелаларга язылып беркитилди. Бу куллык эндиги де бардырылады.
Докладшыга йыйын катнасувшылары район орталыгындагы Эстелик мемориалында язылган стелаларга кирмей калган согыс катнасувшылары акында соравлар бердилер эм тийисли яваплар алдылар.
Докладтан сонъ «Ногайский район» МР Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев Акманбет Сангишиевтинъ район ветеранлар советине председатель болып сайланувы ман сонынъ куллыгы коьпке янланганын билдирди. Сога онынъ яваплыгы, белсенлиги, ис бажарымлыгы себеп болган. Рашид Мурзагишиев район ветеранлар советининъ оьткен ис болжалы ишинде эткен куллыгына аьруьв белгисин берди.
Йыйында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков та катнасты эм район ветеранлар советининъ куллыгы акында оьз ойы ман боьлисти. Ол Акманбет Мусаевичтинъ белсенлигин, шалыскырлыгын, юритип турган ис аьрекетин белгилеп, ога эткен кыйыны уьшин уьйкен разылыгын билдирди.
Ветеранлар советининъ ис аьрекетине оьз белгисин солай ок «Ногайский район» МР администрациясынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов та берди. Онынъ айтувы ман, Акманбет Сангишиев дайым да илгери ымтылган, оьз исине алал эм соьзине берк аьдем. Онынъ етекшилиги мен район ветеранлар совети уьйкен куллык юриткен. «Боьтен де уьстимиздеги Уллы Енъуьвдинъ 75 йылында район орталыгындагы Эстелик мемориалында этилинген ислерди айырып белгилер эдим. Бу зат бизим эстелигимиз, тарихимиз бир де мутылмасын деп соны оьмирлетуьв эм оьсип келеяткан несиллерге еткеруьв уьшин этилинген», – деди Э.Саитов.
Йыйында катнаскан район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, Афганистан согысынынъ ветеранларынынъ район боьлигининъ председатели Сталинбек Култаев, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай РК 1-нши секретари Мурзадин Авезов район Ветеранлар советининъ исине тийисли белгисин, кенъеслерин бердилер.
Мурзадин Авезов эстеликлерге эс бергенде, район орталыгынынъ паркында орынласкан Владимир Лениннинъ эстелиги де тарих эстеликлерининъ санына киретаганын эстен шыгарув керек тувыл экени акында айтты. «Йыл сайын да район орталыгын коьрклендируьвге акша карыжлары шыгарылады. Соннан бир кишкей карыж Лениннинъ эстелигине де шыгарылмага тийисли», – деди ол. Соны ман бирге М.Авезов район орталыгындагы Лениннинъ эстелиги касында дав йылларындагы Совет патшалыгынынъ етекшиси Сталиннинъ бюстин салувга район администрациясы ягыннан ыхтыяр берилсе экен деген район коммунистлерининъ тилегин эситтирди. «Бюст аьзир. Соны биз оьз карыжымыз бан салаякпыз. Ол зат бизим согыс ветеранларынынъ эстелигине уьйкен сый болар эди», – деди М.Авезов.
Ногай район ветеранлар советининъ эсап беруьв-сайлавлар йыйынынынъ Резолюциясын район ортакластырылган китапханасынынъ директоры Сабират Абубекерова окыды.
Эльмурза Саитов оьз ягыннан Ветеранлар советининъ агзаларынынъ сырасын атады. Советке Боранали Азимов, Таймасхан Акболатов, Душанбек Аманиязов, Сабират Абубекерова, Руслан Кунтувганов, Асият Манкаева, Каирбек Межитов эм коьп баска йолдаслар киргистилдилер.
Йыйын катнасувшылары район Ветеранлар советининъ председатели этип тагы да Акманбет Сангишиевти сайладылар. Муннан сонъ 7 аьдемнен Советтинъ президиумы эм 3 аьдемнен ревизионлык комиссиясынынъ агзалары да сайланды.
Йыйыннынъ тамамында район етекшиси Мухтарбий Аджеков Ногай районы бойынша социал-экономикалык аьллерди ийгилендируьв ягыннан яшавга шыгарылатаган проектлер эм программалар, этилинетаган куллыклар акында хабарлады.
М.Юнусов.
Суьвретлерде: район Ветеранлар советининъ йыйынында.