Яв ман куьресте яшавын аямаган

Дагестан яшавшылары оьз йигитлиги эм коркынышсызлыгы ман данъклы. Аьвелгиден алып олар оьз элин, ерин явдан коршалайдылар, кыйынлыкка туьскенге кеше демей, куьн демей, ярдамга асыгадылар, керек болса оьзлерининъ яшавын да аямайдылар.

Абдулмалик Закаригаевич Магомедов (суьвретте) Дагестан АССР-дынъ Ленин районынынъ Губден авылында 1960-ншы йылдынъ 10-ншы ноябринде тувган.
А.Магомедов иш ислер боьлигинде 1995-нши йылда ислеп баслаган. Губден авылынынъ милиция боьлигининъ етекшиси болып аьрекетлеп баслаганша, ол Гурбуки авылында участковый уполномоченныйы болып куллык эткен. Иш ислер боьлигинде куллык эткен йылларда Абдулмалик Закаригаевич оьзин тек ийги яктан коьрсеткен.
1999-ншы йылдынъ август-сентябрь айларында Абдулмалик Закаригаевичтинъ белсенли катнасувы ман, Губден авылында каракларды аьзирлев орталыгы йок этилген.
Абдулмалик Закаригаевич 13 йылдан артык заман авыр аьллерде караклар ман куьрес юриткен, яв дайым ога эм онынъ аьелине каратылган кыянатлык этермиз дегенди билдирип турган. Сога карамастан, А.Магомедов Россия Федерациясынынъ эм Дагестан Республикасынынъ кызыксынувларын коршалаган. 2007-нши йылда караклар онынъ уьйининъ терезесине карап, ишинде янатаган алат болган сиселер таслаганлар, сол аркалы А.Магомедовтынъ уьйи янып соьнген. А.Магомедов оьзи аьелин оттан шыгарып, олардынъ яшав оьмирлерин куткарган.
2008-нши йылда Губден авылында аьллер осалланган. Караклар бир неше кере шапкынлык этип, авыл мектебин алмага суьйгенлер. 2008-нши йылдынъ 11-нши сентябринде авыл яшавшылары маска кийген белгисиз аьдемлер эки мотоциклге эм коьликке минип, мектебке карап бараятырлар деген билдируьв эткенлер. Милиция майоры А.Магомедов мектебтинъ коршалавын уйгынлаган. Тагы да сол йылдынъ октябрь айында А.Магомедов пулеметлары, снайпер туьбеклери эм баска савытлары болган 20-дан артык карак бир неше коьликке минип, Кадыркент авылынынъ уьстиннен, Губден авылына карап бараятырлар деген билдируьв алган. Олардынъ кайдай ниети барын, милиция майоры анълайды эм коьмекти карап турмай, болган куьшлер мен мектебти коршалайды. Туьзилген аьллер акында ол ОВД-га билдиреди.
Мектеб милиция куллыкшыларынынъ коршалавы астында экенин сезип, караклар кашып кутылмага суьедилер. А.Магомедов оларды токтатпага суьйип, артыннан коьлик пен кетеди. Орманда караклар артыннан кувып келеяткан милиция куллыкшыларына карап атадылар эм атылатаган алат кулланадылар. Офицер атылув аркалы коьликтен туьседи эм басына, аркасына, коькирегине яраланады. Ол коьмексиз юре алмайды эм оьзининъ йолдасларына куьшлери коьпке арткан караклардан аман кутылмага коьмек этеди. Офицер артта калып, каракларга карап ызгы куьллесине дейим атады эм эки каракты яралайды. Ол оьзининъ яшавынынъ баасы ман каракларды да токтатады эм йолдасларын да аман калдырады.
Патшалык эм халк алдындагы етимислери эм эткен баьтирлиги, исине алаллыгы уьшин милиция майоры Абдулмалик Магомедовка Россия Федерациясынынъ Баьтири деген ат берилген.
Н.Кожаева.