Язлыкта урлык – куьзде онъыс

Быйыл язлыкта Ногай районы ерлеринде кыр куллыкларды озгармага онъайлы дымкыл ава аьллери болганнан себеп муниципалитеттеги эгинши-фермер эм байыр ярдамшы хозяйстволары заьлимдей ислерди яшавга шыгарганлар.

Аьлиги заманда район эгин кырларындагы 9100 гектарларда куьзде шашылган кызыл бийдайдынъ оьсуьви осал тувыл деп белгиленген. Уьстимиздеги йылдынъ язлык айларында район бойынша 3500 гектарларда арпа, 500 гектарларда сулы, солай ок пишен уьшин 1010 гектарларда коьпйыллык оьленлер эсабында люцерна, 3700 гектарларда бирйыллык оьленлер эсабында суданка, магар шашылды. Солар ман бирге быйыл бакша культуралары да 2350, мамык 107 гектарларды (сонынъ 82 гектары Куьнбатар авылында, 25 гектары Ленин авылы ерлеринде шашылган) бийлеп оьседилер.
Язлык куьнлеринде районнынъ эгинши-фермер эм байыр ярдамшы хозяйстволары бирге косылып баьриси районда 667 гектарларда ясылша культураларын да шашканлар. Солардынъ ишинде ЛПХ-лар, айтпага, 162 гектарда, КФХ-лар 22 гектарда – ералма, 185 гектарда – соган, 35 гектарда – пыхы, 30 гектарда – столовый шувылдыр, 130 гектарда – кабак, 3 гектарда – баклажан, 3 гектарда – бурыш шашып уьлгиргенлер.
Солай ок оьткен куьнлерде, район эгин кырларында шалынып басланган люцерна пишени 8500 тонна оьлшеминде аьзир этилингени акында билдиреди Ногай район авыл хозяйство управлениесининъ специалистлери.
М.Юнусов.