Язлыктынъ ярасык байрамы

1-нши Май куьни элимиздинъ коьплеген калаларында эм районларында Язлык эм Ис байрамы деп белгиленеди. Дагестан Республикасынынъ Ногай районында бу куьнге багысланган шаралар озгарылды. Терекли-Мектеб авылында Ногай патшалык саз алатлар оркестрининъ концерт залынынъ алдында шатлыклы митинг озды. Бу шарада ДР авыл хозяйство эм азык-туьлик министри Мухтарбий Аджеков, «Ногайский район» МР аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, Терекли-Мектеб авыл аькимбасынынъ исин юритуьвши Вазирхан Аблезов, авыл Ясуьйкенлер советининъ председатели Шатемир Мунгишиев эм баскалар ортакшылык эттилер.
Йыйылганлардынъ алдында кутлав соьзи мен район басшысы шыгып соьйледи. Ол уьйкен маьне исши инсанга берди, район оьрленуьвине оьз уьлисин косканларга разылык билдирди.
– Заманлар кетедилер, несиллер авысадылар, болса да, Язлык эм Ис байрамы туьрли кеспилер, миллетлер аьдемлерди бирлестиреди. Язлык савлай дуныяга янъылык аькеледи, кайратлы ис аьдемнинъ, аьелдинъ, ямагаттынъ оьрленуьвине демевлик этеди, – деди ол. Солай ок оьз кутлавларын келген конаклар айттылар. Олар баьрисине де ден савлык, онъайлык эм бу язлык тынышлык аькелгенин йорадылар.
Байрамга багысланган концертте Ногай патшалык саз алатлар оркестрининъ артистлери, Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ талаплы балалары катнастылар. Сахнадынъ кишкей юлдызы Роза Колебаева йырлады, талаплы Мухаммад Кудайбердиев домбырада ойнады.
Терекли-Мектеб авылында байрам кыдырувлар, спорт шаралар озгарылды. Янъы стадионда Дагестан Республикасынынъ сырт районларынынъ футболшылары арасында турнир оьтти.
Бизим хабаршы
Суьвретте: М.Аджеков кутлав соьзи мен.