Яй тыншаювлардынъ уйгынланувы акынды да айтылды

Бу юмадынъ саьли куьнинде Ногай район админстрациясында аьдетли аппаратлы йыйын болып озды. Аьдетинше аьр юма сайын йыйында эки сорав каралады. Бу юма да аьдеттен таймай, биринши болып, Ногай районы бойынша ДР коьп аьрекетли орталыгынынъ (МФЦ) юрисконсульты Гульнара Аскер кызы Тенгизова ис аьрекетлери бойынша, уьстимиздеги йылдынъ алты айы ишинде этилген куллыклар эсабын берип кетти.
Экинши болып, йыйылганлар алдында «Ногайский район» МР администрациясынынъ Билимлендируьв боьлигининъ специалисти Альбина Алавдин кызы Маликова шыгып, 2023-нши йылда ясы етпегенлердинъ яй тыншаювларынынъ уйгынланувы акында айтты.
Онынъ соьзин «Ногайский район» МР аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов бардырып, йыйылганларга тезден Ногай район япсарында «Лесная сказка» атлы балалар уьшин лагерь болаягы акында суьйинишли хабар айтты.
Аьли уьшин, балаларга тыншаюв ердинъ болувына аьзирлик коьриледи,курувшылар келгенше, учреждение болаяк ерди тазалав,ясылландырув бизим борышымыз болатаганы акында да район етекшиси билдирип кетти.
Бу куьнги йыйын янъыларда Ногай районында болып озган сабантойды уйгынлаган аьдемлерге Сый грамоталар тапшырув ман басланды. Сондай сыйлы белгилевге Кумлы авыл аькимбасы Сакинат Елманбетова, ЦНТ етекшиси Солтанмурат Караянов (Орталыктынъ баьри куллыкшыларына да), Кунбатар авыл аькимбасы Замид Яриков тийисли болдылар.
Оннан баска болып, ол йыйыннынъ барысында район бойынша СВО катнасувшыларынынъ аьеллерине ярдамласувды мутпага керек тувылмыз дегенди де билдирди.
Г.Курганова.
Суьвретте: Сый грамота тапшырув мезгили.