Ямагат арасында кавыфсызлыкты саклав ниет пен

Кавыфсызлык – ямагат арасында бу куьнлерде бек керекли зат.
Аьдемлердинъ тынышлы яшавда яшаганы, урысларды, атысларда коьрмегени баьрисиннен де ийги зат болады. Тынышлы яшавда ашамага да, киймеге де табылады, ян да рахатлы болады.
Ызгы заманларда айлак парахатлыкта яшаймыз деп айтпага кыйын. Оьзек те, согысларда, урысларда болып келген аьдемлердинъ соьзлерин тынъласак, бизим яшав аьллер тынышлы. Тек коьрмесе экен оьсип келетаган несил сол кан тоьгисли урысларды, явласувды. Оькинишке, яшав баска якларын коьрсетеди. Кенъ яйылады куьннен-куьнге терроризм, экстремизм. Ясларымызды йоямыз, аьеллер бузыладылар, етим балалар саны оьседи…
Дагестан Республикамызда, баска Россия Федерациясынынъ субъектлериндегиндей болып, терроризм эм экстремизмге карсы профилактикалык патшалык программалар аьрекет этедилер. Сол программалардынъ бириси «Дагестан Республикасында кыянатлыкка карсы турув эм ямагат арасында тийисли йорыкларды тутувды канагатлав» болады. Сол патшалык программалар ишлеринде де терроризмге эм экстремизмге карсы турув программалар аьрекет этедилер. Солар ишинде, уьстимиздеги йылдынъ караша айынынъ 18-нши куьнинде Ногай патшалык оркестрининъ куллыкшысы Кельдимурат Куруптурсунов (бу ис бойынша ол яваплы) «Дагестан Республикасында терроризм эм экстремизмге карсы профилактикалык ислер» деген тема бойынша, Ногай район имамы М.Атангуловтынъ эм Ногай районы бойынша ярыкландырув боьлигинининъ яваплы куллыкшысы М.Муллаевтинъ ортакшылык этуьви мен лекция озгараяк.
Бу ис бек керекли эм пайдалы. Аьр бир учреждение сондай темалар бойынша хабарласувлар озгаратаган болса, солар оьз емисин бермей болмас. Ким биледи, бу баслав коьплерге коьрим де болар. Тынышлы яшав, таза аспан болсын бизим тоьгерегимизде.
Г.Сагиндикова.