Ямагат ерде – ыспайлык

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильевтинъ «Мой Дагестан – моя комфортная городская среда» деген приоритетли оькимет проекти бойынша республикамыздынъ туьрли районында курылыс-ярастырув ислер юритиледи. Ногай районында да сол проект бойынша Терекли-Мектеб район орталыгында Ф.Капельгородский атындагы парк эм Орта-Тоьбе авылындагы парк ярастырылаяклар.

«Ногайский район» МР-нынъ Архитектура эм ЖКХ администрациясынынъ басшысы Алибек Кожахмедович Муллаевтинъ соьзлери мен: «Буьгуьнге Орта-Тоьбе авылы еринде орталык паркында куллыклар белсенли юритиледи. Ямагат еринде ярастырув ислер бардырылады токтастырылган план бойынша. Тротуарларды эм майданларды ярастырув бойынша куллыклар тамамланган, алдыда аьли де – ярыкландырув уьшин таявлар, олтыргышлар эм кокыс таслав уьшин урналар ерлестирилеек».

«Соны ман бирге гражданлар да этилгенге сый этип карамага кереклер, ярастырув ислер юритуьв соравларын шешуьвде колдан келген коьмегин тийгистпеге кереклер», – деп белгиледи Алибек Муллаев.