Ямагат мутпага керек тувыл

  «Онынъ яшавы баскаларга ийги коьрим», – деп айтадылар Курмангали Хамит улы Иманалиев (Алла ога тынышлык берсин) акында оны ювык таныганлар эм билгенлер. Бу аьдемди тек Астрахань ериндеги ногайлар тувыл, областьтеги баска миллетлердинъ ваькиллери де аьруьв биледилер.

К.Иманалиев Астрахань областининъ Сеитовка деп аталган ногай авылында 1945- нши йылдынъ 15-нши караша айында тувган. Авылындагы орта мектебин биткеннен сонъ, Астрахань каладагы патшалык мединститутына окувга туьседи эм соны 1969-ншы йылда ийги белгилер мен кутарады.

Афганистан еринде 1979- ншы йылда согыс басланган заманда Курмангали сол элге бармага деп бириншилерден болып рапортын берген. Бу тынышсыз республикада оьзининъ интернационаллык борышын намыслы кепте толтырып, аьскершилик врачы Курмангали Иманалиев тувган Астрахань областине кайтады эм мунда ис аьрекетин бардырады.

1993-нши йыл ол запаска шыгады эм тезлик медицина коьмеги больницасында врачэпидемиолог болып ислейди. Курмангали Хамит улы оьз кесписин каны-яны ман суьйгени эм билгени, аьдемлер мен ортак тил тавып болганы уьшин ямагат арасында уьйкен сый-абырай казанады. Ол ийги аьелдинъ басы, ямагат аьрекетшиси болып оьзининъ авылы ман байланысын уьзбеген. Досларына эм ювыкларына ийги тирев болып турган.

2011-нши йылдынъ 5-нши шилле куьнинде сондай аьдил эм танъ юрекли аьдем замансыз дуныядан таяды. Себеби не экен десенъиз, Афганистанда коьрген кыйынлыклары онынъ савлыгына ызын калдырмай озбаганлар. Болса да онынъ акында йылы эскеруьвлер эндиги де халк арасында айтылып келеди. Курмангалидинъ хатыны Гульзиля Капар кызы эм кызлары Луиза ман Лиана онынъ баьри затларын да ийги кепте сакламага шалысадылар. Айтпага, олар каладынъ Данъклык музейине Курмангали Хамит улынынъ бир неше савгаларын саклавга бергенлер. Солар онда аз тувыл эдилер: 3-нши дережели СССР Савытлы Куьшлерининъ сырасында ийги куллык эткени уьшин ордени, СССР Савытлы Куьшлери сырасында кайратлы куллык эткени уьшин, танъ юрекли афган халкыннан, аьскерши-интернационалист медальлери, СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ Сый грамотасы эм баскалары.

Айтылган врач-интернационалисттинъ, медицина службасынынъ майорынынъ, абырайлы ногай улы Курмангали Иманалиевтинъ атын Растопуловка авылындагы бир орамга бергенлер.

Курмангали Хамит улы Астрахань ериндеги ногайлардынъ этномаданият козгалысынынъ белсен агзаларынынъ бириси де болган. Сондай улын ногай ямагаты бир заман да мутпага керек тувыл.
                                                                                                                                                                                                        А.Утеев.