Яман маразга карсы турайык

Ногай район орталык больницасында янъы коронавирустан вакцинация компаниясы оьтип турады деп билдиреди муниципалитеттинъ пресс-службасы. Медицина куллыкшылардынъ бригадасы район администрациясында да болдылар, администрация куллыкшыларынынъ бир нешевлери вакцина алдылар. Солардынъ ишинде – Ногай районынынъ аькимбасы Мухтарбий Кошманбет увылы Аджеков.

Район басшысынынъ айтувы ман, пандемия куьнлеринде аьр бир аьдем оьз гражданлык яваплылыгын коьрсетпеге керек.
– Вакцинация бизди, бизим ювыкларымызды яман мараздан сакланмага баьри амаллар береди. Эгер биз маразды енъмеге суьетаган болсак, баьримиз де вакцинация оьтпеге керекпиз. Мен боьтен де ясуьйкенлеримиз акында кыйланаман эм 65 яс эм йогары яшавшыларды оьз ден савлыгынынъ кавыфсызлыгы уьшин коронавирустан вакцина этинъиз деп шакыраман, – дейди Мухтарбий Аджеков.
Солай ок сол куьн вакцинадынъ биринши компонентин Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов, экономика боьлигининъ етекшиси Равзият Сеитова, финанслар боьлигининъ етекшиси Арслан Кусегенов оьттилер.
Баьриси Ногай район бойынша сол куьн 50 аьдем вакцинация оьттилер, солардынъ ишинде 22 аьдем вакцинадынъ экинши компонентин алдылар.