Янъы етекши сайланды

Янъыларда Ногай районынынъ администрациясында муниципалитеттинъ Хатын-кызлар союзынынъ эсап-сайлав йыйыны озды. Шарада район хатынларынынъ активи, ямагат организацияларынынъ етекшилери катнастылыр. Йыйынга конак болып республикамыздынъ бас каласыннан Дагестан Республикасынынъ Хатын-кызлар союзынынъ председатели Интизар Мамутаева, ДР миллетлер министерствосынынъ бас специалисти Хасайбат Валиева келдилер.

Шарады район администрациясынынъ орынбасары Хамидулла Саитов юритти. Ол келгенлерди хош алып, келеектеги несилди тербиялав исинде хатыннынъ орыны уьйкен экенин белгиледи. Сонъында эсап доклады ман Ногай районынынъ Хатын-кызлар союзынынъ председатели Сабират Абубекерова шыгып соьйледи. Ол оьзи аьрекет этетаган бес йыл ишинде кайдай куллыклар этилгени акында ашык этип айтты. Оьз соьйлевинде ол союз баьри муниципаллык организациялары ман, ис коллективлери мен белсен катнасатаганы акында эм бас орынга аьел, аналык, балаларды тербиялав соравларын салатаганын айтты. Оьз докладында етекши Хатын-кызлар союзынынъ аьрекетининъ баьри тармакларын да ашык коьрсетти.

Сонъында район Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов, Терекли-Мектеб авыл аькимбасы З.Аджибайрамов, врач А.Абдурахманова, Россия Федерациясынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Н.Муталлапова шыгып соьйледилер. Олар баьриси де Хатын-кызлар союзынынъ 5 йылдынъ ишинде этилген куллыгын йогары дережеде этилген деп санап, ийги соьзлер айттылар, С.Абубекеровага ийги иси уьшин разылык билдирип, йогары кеспилигин белгиледилер.
И.Мамутаева Дагестан Республикасынынъ Хатын-кызлар союзынынъ аьрекети акында хабарлады. Х.Валиева республикамызда яслар арасында наркотиклердинъ яйылувы акында айтты эм сол маьселеди шешуьв йолларын белгиледи.

Йыйында экинши сорав болып район Хатын-кызлар союзынынъ янъы етекшисин сайлав каралды. Бу сорав бойынша С.Абубекерова оьз соьзин айтты, ол Асият Бадий кызы Манкаевадынъ кандидатурасын коьрсетти. Кыскаяклы коьплеген йыллар районда етекши орынларда ислеген, эл арасында сый-абырай казанган. Асият Бадий кызы бир тавыстан Хатын-кызлар союзынынъ председатели болып сайланды. Оьз соьйлевинде ол этилген сеним уьшин разылык билдирип, алдыга этилинеек ислердинъ планын белгиледи.

Бизим хабаршы.
Суьвретте: йыйын катнасувшылары.