Янъы йылга – янъы мыратлар ман

Аявлы дин кардашларымыз! Кезекли календарьлик йылы тамамланады эм босагага Янъы йылы аяк басув уьстинде.
Мусылманлардынъ арасында Янъы йыл байрамын байрамшылавга карсы болганлар да, оны хош коьргенлер де бар, биревлер байрам ман кутламага эм оны белгилемеге аьзир, баскалар болса, Янъы йылды байрамшылаганды кабыл этпейдилер.

Янъыларда эки имамнынъ Янъы йылды байрамшыламага ийги тувыл, эм бу байрам мусылманларга коммунистлерден келген, сол заманларда Янъы йылды баьриси де байрамшылап келгенлер, деген видеоролигин коьрип, соннан тура оьз ойымды айтпага токтастым.
Бириншилей, Янъы йыл – мусылманлардынъ байрамы тувыл деп айтпага суьемен. Эгер мусылманлардынъ уьйкен дуныясы акында айтсак, Россиядагы мусылманлары, эгер мынънан бир кесеги болмаса, юзден бир кесегин туьзедилер эм сога коьре, мусылманлар арасында Янъы йылды байрамшыламага ярамайды деп айтпага да болады, ама мусылманларда авылдаслык катнасувларды сыйламага, ярдам этпеге, ювыклар, дослар ман суьйинишинъ мен боьлиспеге, яхшылыкка яхшылык пан кайтармага, ийги йоравларга ийги явапламага керек деген орын табады. Янъы йыл бизим динимизге катнаслыгы йок болса да, ердеслеримиздинъ юреклерине бек сыйлы байрамларынынъ бириси болады. Олардынъ коьбиси бизден, мусылманлардан, кутлавларды саклайдылар, оьзлери де бизди Курман эм Ораза байрамлары ман да кутлайдылар. Биз бу байрамнынъ сыйын туьсирип баславымыз бан, ислам динин тутпайтаган эм сол байрамды баа коьретаган оьзимиздинъ досларымызга, авылдасларымызга, ис йолдасларымызга уятлы этермиз. Элбетте, сол мусылманлар Янъы йылды байрамшылавын, Аллага ювык болаягы уьшин, солай болып, бу байрамды байрамшылавдан баскаларды да эрек болмага шакырув ниетте оьз диндегилери мен хош коьрмейдилер. Сол затты олар Алла-Таалага ювык болаяк болып эм оннан коркып этедилер.
Ама мусылманларда оьз дин кардашларына, авылдасларына янъылыкларына ийги йоравлар этилинеди. Эгер бирев янъы кийим кийсе, ога тилеклер окыйдылар. Яде янъы уьй сатып алса, уьйленсе ога янъы уьйде, яшавда наьсип сагынадылар. Аьдемге Янъы йылда наьсип йораганнан не яманлык бар? Эгер сиз ол бизим «йылымыз» тувыл десенъиз, сонынъ уьшин сав йыл ызына дейим сол календарьди кулланмай коймага керек. Биз оны ман баьримиз де пайдаланамыз, баьри ислеримизди де сол календарь мен толтырып келемиз.
Биз мусылманлар аьр кайзаман да, тек Янъы йыл кешесинде тувыл, мусылманларга келиспейтаган кылыкты – ишкишиликти хош коьрмеймиз. Ама Янъы заман кесеги, 365 куьнлер узагы ман Янъы йылдынъ келуьвин алганда, сизинъ савлайынъызга да Кудайдынъ рахимлигин йорайман, бу йылда сизге берк иманды, ден савлыкты, ислеринъизде эм дайымлык яшавында етимислерди сагынаман.
Рашид Акказиев,
Сырт-Кавказ федераллык округында РФ мусылманларынынъ дин управлениесининъ председателининъ толы ыхтыярлы ваькили, «Казыят» Саваплык фондынынъ председатели.