Янъы проект йол алады

Быйыл совет эм россия шаири, прозаик, коьшируьвши, публицист эм политика аьрекетшиси, Дагестан АССР-дынъ халк шаири, Социалист Исининъ Баьтири Расул Гамзатовтынъ йылы деп белгиленген эм онынъ сыйына, РФ Маданият министерствосынынъ пресс-службасы билдиргенлей, коьп шаралар озгарылувы планланган. Айтпага, ДР-нынъ Расул Гамзатов атындагы Миллет китапханасында «Поэтический годекан. Слушаем Расула Гамзатова» деген аудиопроект йол алады.18-нши январьден алып савлай йыл бойынша аьр саьрсемби куьн Дагестан эм дуныя халклар тиллеринде белгили артистлер, илми, билимлендируьв эм маданият аьрекетшилери, преподавательлер, студентлер, окувшылар эм Расул Гамзатовтынъ поэзиясын баалайтаган баьри де данъклы классиктинъ произведениелерин окыяклар. Тынъламага суьйгенлер тоьмендеги адрес бойынша келмеге боладылар: Махачкала каласы, Р.Гамзатов проспекти, 43, ДР-нынъ Расул Гамзатов атындагы миллет китапханасынынъ алдындагы майдан (11 саьаттен 17 саьатке дейим).