Ярасык атлы сылув кыз

Аьлиги яслар оьзининъ билими мен, талабы ман, алдыга йигерли абытлавы ман сукландырмай болмайдылар. Оларга карап биз танълагы куьнимиз уьшин рахатланамыз. Районымыздынъ авылларынынъ яслары арасында элимиздинъ туьрли калаларынынъ, солай ок бас каласынынъ айтылган йогары ошакларында ийги студентлерининъ сыраларын толтырганлар аз тувыл.

Суюмбике Аслан кызы Коштакова (суьвретте) бу куьнлерде Москвадагы Г.Плеханов атындагы Россия экономикалык университетининъ финансовый факультетининъ 3-нши курсында окыйды. Ол Кадрия атындагы мектебте окыган, окувдагы уьстинликлери уьшин алтын медальге тийисли болган. Кызалак мектебте озгарылган коьп шараларда катнаскан, солай ок туьрли конкурслардынъ, олимпиадалардынъ енъуьвшиси де болган. Белгиленген мектебте алган билимлерин Суюмбике буьгуьн йогары окув ошагында кулланады. Бу куьнлерде Суюмбике Коштакова тувган мектебининъ окытувшыларына юрегинде уьйкен разы-лыкты саклайды. Боьтен де ол класс етекшиси Марзият Менлигулова акында йылувлык пан айтады.

Университетте окыган баслапкы куьнлериннен алып яс кыз оьзин ийги яктан коьрсетти. Суюмбике билим алган йогары окув ошагынынъ ямагат яшавында белсенли катнасады, ол волонтерлар сырасына кирген. Студент кыз V Савлайроссиялык балалар эм яслар уьшин финанслар бойынша билимлер юмасынынъ сырагыларын келтируьвге багысланган шарага – Аьел финанслар фестивалине, солай ок «Гран-при имени Г.В.Плеханова» V Регионлар ара интеллектуаллык ойынларын озгарувында ортакшылык эткен. Тагы да Суюмбике «Управление знаниями в цифровой экономике» билимлер кулланувы бойынша II Халклар ара яслар конференциясын эм 10-ншы Генераллык Ассамблеясынынъ Азиат политикалык партияларынынъ халклар ара конференциясын уйгынлавында ярдамласкан. Хатынлар арасында 2019-2020-ншы йыллардагы Гран-при ФИДЕ-динъ биринши кезегинде катнаскан эм озгарувында ортакшылык эткен. Бу шаралардынъ озгарувында ярдам эткени уьшин студент кызга Разылык хатлар тапшырылганлар.

Суюмбике аты тек ийгилик пен айтылган, алдынгыда район администрациясынынъ етекшисининъ орынбасары Зинаида Анваровна Коштаковадынъ (яткан ери еннетли болсын) унык кызы болады.

– «Суюмбике тетесиндей болып, касындагы аьдемге колыннан келген ярдамды этпеге суьеди, ондай болып бир де берген соьзин толтырмай коймайды, оьз алдына салган мыратка етиспеге шалысады. Сыйлы кайынанам дуныядан кешкенде, Суюмбике 8 ясында эди. Тетесин айлак аьруьв билмесе де, кызым ога куьшли усайтаганына сейирге каламан. Унык кызы янъы тувган куьнлерде кайынанамнынъ наьсипли юзи эм тавысы коьз алдымда эм кулагымда турады», – деп хабарлайды Суюмбикединъ анасы Куьмисхан.

Юкпалы коронавируслы маразынынъ пандемиясы заманында Суюмбике керексингенлерге пайдалы болмага шалысады. Ол «Узакта болып ярдамласпага болады» деген оьз эрки мен ярдам этуьвшилер проектинде катнасып, больницалардагы, картлар уьйиндеги, балалар уьй-интернатлардагы аьдемлерди йолдаслары ман бирге коьтергишлейди.
Ярасык атлы сылув кыз Суюмбикеди биз студентлер куьни мен кутлап, ога уьстинликлерге етискенин, тетеси Зинаида Коштаковадай болып, халк арасында сый-абырай казанганын йораймыз.

Н.Кожаева.