Ярдамга келмеге аьзирлик мунда бек маьнели

Эс – дайым кыйын салув, болган оьзгерислерди эсте саклап та болмага тийислимиз. Согыс, урыслар акында соьз коьтерилсе, айырым маьнели зат деп айтпага боламыз. Савлай Россия Федерациясын алып караганда, Уллы Аталык согысында катнасканлар, согыстынъ каарлы отын коьргенлер, дав майданларда йолдасларын калдырганлар саны куьннен-куьнге айлак аз бола береди. Ким билген бир неше онйыллыклар оьткеннен сонъ, россиянлыларга тагы да бек авыр сынавды оьтпеге туьсеегин. Тагы бизим элдинъ йигитлерине коршалавга шыкпага туьсти, олар тагы аталардынъ йигитлигин кайтаралап, калдырган асабалыкларын аьрекетте кулланмага туьсти.
Бу куьнлерде Украина япсарларында согыс спецоперациясы юрип басланганнан бери аз куьнлер оьтпедилер, йылдан да артып барады. Биз янъы баьтирлер атларын, олардынъ йигитликлери акында эситемиз, сол атлар тарихке де кирип калаяк.
Оьз элин коршалавшылар сырасында Орта-Тоьбе авыл яшавшысы, йигерли йигитимиз Мурза Даутов та бар.
Мурза – согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы. Ол оьткен йылдынъ кырк кийик айында, РФ Президенти Владимир Путиннинъ толы болмаган мобилизация акында шыккан указына коьре, Мурза да сол мобилизацияланганлар санында болды. Соннан бери оны анасы Сапиет те, хатыны да, суьйикли балалары да коьрген йоклар.
– Элбетте, биз анълаймыз, аьдемликтинъ куватлы кесеги Элди коршалавга шыкпага борышлы экенин де анълайман, ама мен ана болып, уйкыды да, навады да йойганман Мурза СВО катнасувшысы болган куьн ок. Ойымда дайым увылым, ол кайда юри, не ашады, не ишти экен деп тураман. Аьр бир телефоннынъ шакырувы мага коркыныш тувдырады. Тек ызгы заманларда Россия Президентининъ – аьр бир мобилизованный алты айда бир кере уьйине кайтып, ял алмага ыхтыярлы болады, дегенине бек сенемиз. Меним увылым бу куьнлерде тыншаювга келмеге ыхтыярлы болады, – дейди Сапиет-абай.
Мурза Бегали увылы Даутов Орта-Тоьбе авыл орта мектебин окып кутарганнан сонъ, Коми Республикасынынъ Усинск каласындагы окув ошагында окып, слесарь кесписин алган. Оннан сонъ, аьскер сырасында эр борышын Тверь каласында, киши сержант кебинде толтырды.
Бу куьнлерде артта тек Усинск каласындагы окув ошагы, аьскер сырасындагы эм Москва каласындагы ис йыллары…
Мурза-бебемизге согыс спецоперациясы Донецк каласында басланды, бу куьнлерде ол Запорожье япсарларын коршалавда турады.
Согыс, согыс урыслары – бу ерде йолдасларынъды йоюв деген мен де расасынъ, ама баьриннен де маьнелиси – йолдаслардынъ колтыклавы. – Аьскер урыслары юретаган заманларда ярдамга кол созув деген бек маьнели зат болады. Мурза болса, оьз элининъ шынты патриоты, касиетине коьре бек каьмбил аьдем, коьп соьйлемес, ама берген антына дайым алал йигит. Мен оны ман балалыктан таныс боламан, ол меним инимнинъ тенъи болады, ызгы заманларда мага оны ман ювык таныспага, оны ман бирге согыс спецоперациясында катнаспага туьсти, – деп хабарлайды мени мен Мурзадынъ авылдасы, СВО катнасувшысы болып, каты яраланып келген Мурат Джумагельдиев.
Уллы Аталык согысында бизим элдинъ тыпаклыгы, биргелесип, явга карсы шыгувы, йигитлердинъ шыдамлыгы Уллы Енъуьвге аькелген, бу куьнлерде де биз тек енъуьвди куьтемиз, эр йигитлеримиз аталыкка сав-эсен кайтканды сагынамыз. Балалар тынышлыкта яшарлар, ярык келеектегиди куьтемиз.
Сапиет Даутовадай аналарга ийгиликке сенуьвди йорап, сондай шынты патриотларды тербиялаганлары уьшин, уьйкен сый этемиз.
Биз тек увыллар ман тувыл, олардынъ аналары ман оьктемсиймиз.
Г.Курганова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Мурза Даутов.