Ярдамга кол создылар

Туьрк ногайлары Ногай районынынъ яшавшыларына пандемия заманында кыйналган аьеллерине ярдам этуьв мырат пан келдилер. Онынъ акында сол саваплык проектининъ уйгынлавшысы «Ногайцы» деген халклар ара фондынынъ председатели Шамиль Аджигайтаров билдирди.

Онынъ айтувына коьре, уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ басында Дагестаннынъ Ногай районына саваплык этуьв мырат пан Швеция, Турция, Норвегия, Голландия, Германия, Румыния эллеринде яшайтаган баьри ногайларынынъ атыннан Туркия Республикасындагы Анкара каласынынъ яшавшылары Джэм Арслан и Омер Шимен келген эдилер.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ хабаршысына Джэм Арсланнынъ билдируьвине коьре, пандемия заманында авыр аьллерге туьскен аз канагатланган аьеллерге ярдамласпага деген Шамиль Аджигайтаровтынъ тилегине Европада яшайтаган ногайлары кол созганы акында билдирген.
– Савлай дуныя бойынша юкпалы маразынынъ яйылувы ман байланыста биз, туьрк ногайлары, оьткен йылдынъ ишинде Ногай Эли, Аталыгымыз деп айтатаган Ногай шоьлимизге конакка келип болмадык. Алдын биз саваплык этуьв мырат пан Курман байрам заманында баьри дуныядагы ногайлардынъ атыннан аз канагатланган Ногай, Бабаюрт районлардагы аьеллерине, Махачкаладагы больницаларына эт пайлаган эдик. Янъыларда Европада яшайтаган ногайлары Ногай шоьлине пандемия заманында авыр аьлге туьскенлерге ярдамласпага деп, бизди делегация этип, йолга салды.
Буьгуьнлерде биз аз канагатланган эм авыр аьлде болган аьеллерине 200 азык-туьлик салынган дорбаларын пайладык, – деди Джэм Арслан. Солай болып, алыс ерден келген конак, келеекте де, эгер пандемия буршав бермесе, дуныяда туьрли ерлерде яшайтаган ногайлары атыннан Ногай районына келип, бу Курман байрамында да курманлык этпеге эм аз канагатланган аьеллерине эт пайламага келееклери акында билдирди. Баска болып, ол «Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясына «Ногай Дернеги» деген организациясынынъ председатели Джемиль Суьтбаш атыннан ногай язувшыларынынъ эм аьлимлерининъ Туркия элинде шыккан китабин савгалады.
Проект етекшиси Шамиль Аджигайтаровтынъ белгилеви мен, буьгуьнлерде Туркия элиннен келген конаклар Ставрополь крайындагы ногайлар яшайтаган Нефтекум районында да болып кетпеге мыратланадылар.
Суьвретте: саваплык этуьв мезгили.