Ярдам этуьв фонды туьзилген

РФ Президенти Владимир Путин «Аталыктынъ коршалавшылары» оькимет фонд туьзилуьвин беркитти. Ол СВО ветеранларына, ЛНР эм ДНР еринде согыс-урыслар катнасувшыларына, онда ян берген аьскершилердинъ аьеллерине коьмек этуьв мен каьрлеек.
Указ бан келисте янъы структура «СВО катнасувшыларды, олардынъ аьел агзаларын тийисли онъайлы яшав ман канагатлавга аьллер туьзуьв уьшин» керек.
Фонд токтастырувшысы – РФ Правительствосы. Янъы структура иси Федараллык бюджетиннен эм оьз эркли взнослар, саваплыклар аркасы ман финансланаяк.
Республика етекшисининъ тапшырмасы ман «Аталыктынъ коршалавшылары» оькимет фонд боьлиги Дагестан еринде оьз исин 1-нши июльден алып баслаяк.
Соны ман байланыслы болып, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева белгилегенлей, «Аталыктынъ коршалавшылары» фондын туьзуьв СВО катнасувшыларынынъ ыхтыярларын оькимет дережесинде яклаяк.
– Белгилеп озайым, Дагестан еринде республикалык дережеде, «Биз бирге» деп аталып, региональлик эм ерли власть органлар, ямагат организациялар эм республика яшавшылар аркасы ман яшавга шыгарылатаган фонд туьзилген. Сол фонд аркасы ман СВО катнасувшыларына, олардынъ аьеллерине, балаларына коьмек этилинеди: балалардынъ окувы, балалар бавларына барувы уьшин республикалык дережесинде кайбир льготалар эм сондай баска затлар ман пайдаланув деген яшавга шыгарылган. Сол яктан куллык юритилген эм юритиледи, а эндигиси бу шаралар энъ йогары оькимет дережесинде юритилеек. Дагестан Аькимбасы Сергей Меликов ай сайын СВО еринде ян берген катнасувшылар аьеллери мен, согыс-урыслар ериннен кайткан аьскершилер мен йолыгыслар озгарады. Юма сайын республикадан СВО ерине адресли гуманитарлык юк йибериледи. Эндигиси бу баьри шаралар ийги этип онъланаяк эм оькимет пен колтыкланаяк. Йогарыда белгиленген льготалардан баска болып, СВО катнасувшыларына, менимше, куллыкка туьсуьвде, ер участокларын шыгарувда тагы да льготалар косылар. Солай ок ян берген аьскершилер аьеллерине коьмек этуьв де артар.
Сондай уьйкен оьлшемли фонд туьзуьв мен оькимет тек социаллык эм материаллык ярдамнан баска болып, энъ мьнелиси – аьдемшилик пен СВО катнасувшыларына эс каратув борышын толтырувга яваплылык пан карайтаганын шайытлайды. Мине бу зат бирлестиреди Аталыгымызды буьгуьнги аян каарлы явдан коршалавда элимиздинъ власть эм гражданлар ара байланысын. Оьз яшавларын аямай, Тувган ери оны коршалавшы увылларына уьйкен разылыгын билдиреди, – деп белгиледи Эльмира Кожаева.