Ярыс сырагыларына коьре

Быйыл савлай дуныя белгили россия эм дагестан шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллык мерекесин белгилейди. Бу куьнге багысланган шаралар республика бойынша озгарылады. Соьйтип, Расул Гамзатовтынъ мерекесине багысланып, «Дагестан» республикалык патшалык телеберуьв компаниясында шаирлик конкурсы оьтти. Сонда катнаскан организацияларынынъ арасында Россия Социаллык фондынынъ Ногай районындагы клиентлер службасы да бар.

Конкурста катнасканы уьшин организация ДР ГБУ РГВК «Дагестан» генераллык директоры К.Гамзатовадынъ атыннан диплом ман савгаланган. Сондай уьстинлик пен Ногай районындагы клиентлер службасынынъ коллективин кутлаймыз эм аьли де енъуьвлер сагынамыз.
Бизим хабаршы
Суьвретте: М.Абдулалимова.