Ясларга каратылган шакырув

Россия Армиясынынъ сыраларына язгы шакырув басланаяктан бир куьн алдын ДР Ногай районынынъ аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов муниципалитеттинъ Эл алдында эр борышын толтырувга атланып турган бизим яс йигитлеримизге каратылган шакырувын этти.
«Аявлы призывниклер!
2023-нши йылдынъ 1-нши апрелиннен алып Россиядынъ Савытлы куьшлерине язлык шакырувы басланады.
Сизинъ яшавынъызда да бек маьнели шак басланады, сиз Аталыктынъ коршалавшыларынынъ аьскер сырасына турасыз. Конституцияда белгиленген: «Аталыкты коршалав Россия Федерациясынынъ гражданинининъ борышы болады».
Сога коьре, Савытлы куьшлер сырасында аьскерлик куллык этуьв, Аталыкты коршалав Россияда дайым да эр кисилердинъ сыйлы эм киели борышы болган. Сиз, бизим халкымыздынъ йигитлери, Россия ман онынъ япсарларын сакламага, патшалыгымыздынъ кавыфсызлыгын эм халкымыздынъ тынышлы ислевин канагатламага шакырыласыз. Сонынъ уьшин эрклик, шыдамлык, эр касиетлери керекли. Сенемен, аьскерде куллык этуьвдинъ каты мектебин сый ман оьтпеге сизде куьш-куват етер.
Эсинъизде болсын, Ногай районы – Аталыктынъ коршалавшыларынынъ данъклы увыллары – Согыс данъкынынъ уьш дережели орденлерининъ толы иеси Алимхан Боранбаевич Асановтынъ, 1945-нши йылдагы Енъуьв парадынынъ катнасувшысы Кошманбет Шаманович Кидирниязовтынъ тувган ери. Бизим ердеслеримиздинъ данъклы аьскер аьдетлерине сиз тийисли болаягынъызга шекленмеймен.
Сизге ден савлык, наьсип, Аталыгымыздынъ онъайлыгы уьшин керекли исинъизде уьстинликлер йорайман. Мутпанъыз, сизди тувган еринъизде куьтедилер!» – деди Ногай район администрациясынынъ аькимбасы Д.Эсиргепов.