Яслардынъ сыйлы эм бас борышы

Буьгуьнлерде элимизде, республикамызда эм сонынъ санында Ногай районымызда ясларды Россия Армиясынынъ сырасына куллык этуьвге язлык шакырув кампаниясы бардырылады. Бу маьнели эм яваплы ис бойынша оьз ойын эм Тувган Элди коршалавшылар сырасына кетип бараяткан ясларга ийги йоравларын Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай РК 1-нши секретари Мурзадин Авезов айтты.

– Армия сырасына барув – ол шынты эркек аьдемге тийисли болатаган эрлик эм яваплык. Сога аьзирлик коьруьв эм элимиздинъ Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьв кайсы заманларда да аьр бир гражданиннинъ энъ сыйлы эм бас борышы болады.
Буьгуьнлерде аьскерге кетип бараяткан ясларымызда сонда борышын толтырувга тийисли ден эм ян куьш-куваты болар деп сенемен. Сиз, яслар, армия яшавынынъ кыйынлыкларын берк кепте оьтерсиз эм Аталыктынъ солдаты деген йогары атты оьктемлик пен алып барарсыз деп ойлайман.
Сиз Тувган Элинъизге оьз эр борышынъызды береятып, аьскерши куллыгын сенимли эм мактавлы кепте юритинъиз, оьзинъизди халкымыздынъ тийисли увыллары этип коьрсетинъиз деп йорайман. Сол заман кесеги сизге коьп сезилмей тез оьтсин, армия сизге пайда берсин, аьр биринъизге куьш-куват, эрлик, йигерлик эм ден савлык коссын. Соны ман бирге сизди тувган еринъизде баьриси де куьтип турганын бир де мутпанъыз!, – деди Мурзадин Авезов.
М.Ханов.