Ясларды аьскерге шакырув — яваплы ис

Буьгуьнлерде сав элимиздегиндей болып, Ногай районында да ясларды Россия Савытлы куьшлер сырасына шакырув ислери бардырылады.

Район еринде призыв комиссиясы туьзилген эм соны район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов етекшилейди. Быйылдынъ 10-ншы апрелиннен алып призывниклер район орталыгы Терекли-Мектеб авылындагы алдынгы военкомат меканында медициналык тергевлерди оьтип баслаганлар. Аьлиги заманда военкоматка отсрочка алмага ыхтыяры болмаган 18 ясыннан 27 ясына дейим баьри де яс аьдемлер келмеге борышлы.
Язлык призыв кампаниясы 15-нши июльге дейим юритилеек. Сол заман кесегинде, Тарумов эм Ногай районларынынъ аьскер комиссары Александр Мельниковтынъ соьзине коьре, айтылган районлардан баьриси 120 аьдем, сонынъ ишинде Ногай районыннан 60 аьдем аьскер сырасына йиберилеек.
Призыв комиссиясы медициналык тергевлерди оьтуьв, призывниклерди аьскер сырасына йиберуьв куьнлерин белгилев, кайбир призывниклерге савлыгы эм уьй аьллери бойынша отсрочка беруьв яде аьскерде куллык этуьв борышыннан босатув акында карарлар алады.
– Бизим призывниклер Алыс Куьнтувардан алып Калининградка эм Крымга дейим Савытлы куьшлердинъ баьри де аьскер туьр- лилерине йиберилееклер. Сол ок заманда тек янъыларда Россия сырасына кирген ДНР, ЛНР, Запорожье эм Херсон областьлерине призывниклердинъ биреви де йиберилмеек. Соннан себеп призывниклердинъ ата-аналары авара болмасынлар, – деди Александр Мельников.
Аьлиги язлык призыв кампаниясынынъ маьселелери ишинде Мельников медициналык тергевлерди оьтуьвге призывниклердинъ келуьви осал экенин белгиледи. Соны ман бирге ол повестка бойынша шакыртылып военкоматка келмеген гражданлардынъ списогы районнынъ иш ислер боьлигине йиберилеегин билдирди. Сонда олардынъ каерде турганы яде яшайтаган ерлери токтастырылаяк. Повестка алган сонъ, военкоматларга келмеген аьдемлер административлик эм уголовлык яваплыкларына тартылаяклар.
Куьндизги окув ошакларында билим алатаган студентлер отсрочка алув уьшин окыйтаган ерлериннен справкалар аькелмеге борышлы. Олардан баскалай, отсрочка кимлерге берилмеге болатаганы акында «О воинской обязанности и военной службе» деген Федераллык законынынъ 24-нши статьясыннан окып билмеге болады.
М.Юнусов.