Ясларымызды Элине шынты суьйим бирлестиреди

Россия Президенти Владимир Путин Кремльде Аталыкты коршалавшыларга йогары патшалык савгаларын тапшырувы ман «Олардынъ савлайы да Элимиз, Россия уьшин куьреседилер», – деп оьз соьйлевинде белгилеген. Буьгуьнлерде россия аьскершилери оьз Элининъ эркинлиги эм бойсынмаслыгы уьшин куьреседилер. Аталыгымыздынъ келеектегиси согыс спецоперациясынынъ маьнели патшалык борышларынынъ тамамы ман байланыслы. Ясларымыз согыс спецоперациясынынъ барысында алдына салынган борышларын толтырувда йигитлик, тиресуьвлик эм кайратлык коьрсетип келедилер. Биз буьгуьнлерде неонацистлер мен енъил болмаган куьресуьвде болганлардынъ атларын билмеге борышлымыз. Сол ясларымыз, оьз яс яшавларын аямай, келеектегимиз эм дурыслык уьшин куьресип келедилер. Россия аьскершилеримиз куьн сайын оьз яшавынынъ уьлгиси мен Аталыкка кайдай шынты суьйими, халкы уьшин куллык этпеге шалысувдынъ уьйкен куьши барын шайытлаганлар эм буьгуьнлерде де шайытлап келедилер.
Аталыгымыз уьшин авыр заманлар тувганда, Элимиз оьз коршалавшыларынынъ ярдамы керексинген шагында, онынъ мынълаган увылларындай болып Арслан-Али Асадула увылы Абилжалиев шетте ясырынып турмады. Ол колына савыт-садак алып Аталыгынынъ кызыксынувларын коршалавга турды. Ердесимиз оьткен йылдынъ казан айында согыс спецоперациясы юрген ерге оьз эрки мен йол алды. Арслан-Али Асадула увылы Дагестан Республикасынынъ Кизляр районынынъ Ново-Владимировка авылында тувып оьскен. Мектебти тамамлаган сонъ Арслан-Али Абилжалиевти Россия аьскерининъ сырасына шакырттылар. Арслан-Али йигитлик мектебин эм Аталыгы алдында борышын Нижний Новгород каласында оьткен. Аьскер сырасыннан кайткан сонъ коьлик айдавшы болып куллык этти.
Буьгуьнлерде ердесимиз оьз согыс йолдаслары ман Украина еринде фашист нацистлери мен каты согысып, Эли алдында борышын яваплы толтырып келеди. Элимиздинъ туьрли муьйислериннен согыс спецоперациясында ортакшылык этетаган баьри ясларымызды да согыс майданында оларга бала шактан ата-аналары, тувган мектеби, окытувшылары тербиялаган Элине, ерине таьвесилмес суьйим эм ортак душпанга карсы болувлык бирлестиреди. Ят ерде, уьйиннен алыста болса да Арслан-Али Асадула увылы ойларында оьз тувган кардаш-ювыклары, дослары ман бирге. Арслан-Али Асадула увылын уьйинде аьптелери Насипли эм Асылгуль эм олардынъ аьеллери аьсиретли енъуьв мен саклайдылар.
Элимиздинъ уьстинде коркыныш тувганда, онынъ аьптелери, оьз аданасынынъ касиетин биле турып, ол Аталыгын коршаламага бараягына бир де шекленмедилер.
Ясларымыз аман-эсен уьйлерине кайтканын йораймыз. Биз олардынъ аьр кайсысы ман да оьктемсиймиз!
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Арслан-Али Абилжалиев.