Яслар арасында кенъ яйылган баьлелердинъ бириси

Аьлиги заманларда яслар арасында экстремизм эм терроризм акында коьп эситемиз. Сол баьле аьр биримиздинъ басымызга да келмеге болады. Боьтен де яс аьдемлер сол казага йолыкпага амырак та боладылар. Йорыкларга коьре, экстремизм терроризмди болдырувда энъ де сонъгы абыт болады.

Экстремизм – аьр кайсы ямагаттынъ да кавыфлы амалламасы болады. Ол Конституциялык эм аьдем ыхтыярларына да кавыфлы болады, савлай Россия Федерациясынынъ патшалык савлыгын да бузады.

Экстремизмнинъ оьзининъ де айырым идеологиясы да бар. Сол аьрекет пен каьр шеккен аьдем ямагат арасында бузгыншылык ислерди юритеди, ямагат пан токтастырылган аьдетлерди, яшав баалыкларды бузады.

Ямагат арасында экстремистлик аьрекетти яйылдыратаган Россия Федерациясынынъ яде болса, шет эллердинъ гражданлары Россия Федерациясынынъ законодательствосы ман токтастырылган уголовлык, административлик, граждан-ыхтыярлык яваплыкка тартыладылар.

Законодательствога коьре, Россия Федерациясынынъ япсарларында иштелигинде экстремистлик маьнеси болган макалаларды яйылдырмага эм сакламага ярамайды. Ол яваплыкка тартылады. Оьзинде бар материалы да алдырады эм 500 маьнеттен алып 1000 маьнетке дейим штраф тоьлемеге керек болады яде болса, 15 суткага тутнакка олтыртылады. Эгер экстремистлик аьрекетин бардырмага шакырув эткенлер Россия Федерациясынынъ Уголовлык кодексининъ 280-нши номерли статьясынынъ 1-нши кесегине коьре, 100 мынъ маьнет акшадан 300 мынъ маьнет акшага дейим штраф тоьлемеге керек болады яде болса, 1 йылдан 2 йылга дейим тутнакка капалады. Солай ок, социаллык тармакларында экстремистлик маьнеси болган билдируьвлерди кенъ яйылдырган уьшин де эркинлигин йоймага болады. Ол аьдем 3 йылдан 5 йылга дейим тутнакка капалады.
Биз баьримиз де бир ямагат болып яшаймыз. Бизим тоьгерегимизде – миллионлаган аьдемлер. Аьр бир аьдемнинъ оьз кызыксынувы, оьзининъ мыратлары эм ниетлери бар. Аьр бир аьдем бир туьрли кийинеди, туьрли соьйлейди. Аьр бир аьдемнинъ оьз касиети де бар. Аьлиги яшавдынъ ярасыклыгы да, ийгилиги де сол туьрлиликте. Соны анълаган да бар, анъламаган да бар. Аьлиги заманда бизге тек бир-биримизди анъламага эм бир-биримизди сыйламага да керек боламыз. Биз баскадынъ ойын да тынълап, оьзимиздинъ янъылысымызды анъламага керекпиз.

Сонынъ уьшин баьри куьшимизди де дуныяда тынышлыкты саклав уьшин салмага керекпиз. Бизим яшавымыз – бизим колымызда.

А.Рахмедов,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД-дынъ ПДН эм ОУУП ПДН инспекторы, полиция капитаны.